O projektu CesR

Namen in cilji projekta

Življenje na podeželju povezujemo z boljšim življenjskim okoljem, boljšimi družbenimi odnosi in večjo varnostjo. Po drugi strani pa življenje in poslovanje na podeželju lahko pomenita slabše socialno-ekonomske pogoje v primerjavi s sredstvi in standardi, ki so na voljo prebivalcem v mestih. Staranje prebivalstva, nezaposlenost, neustrezna infrastruktura in nedostopnost storitev so poglavitne težave, ki se nanašajo na nižjo raven kakovosti življenja v neurbanem okolju. Zato je ena od pomembnih nalog odgovornih institucij že od nekdaj ta, da s podporo podeželskim območjem pomagajo omiliti omenjene pomanjkljivosti.

Cilj projekta CesR je identifikacija pozitivnih izkušenj s pomočjo instrumentov regionalne politike, s čimer bi vzpostavili pozitiven vpliv na razvoj turizma in drugih storitvenih panog na podeželju. Namen projekta je, da si partnerji medsebojno izmenjujejo instrumente za podporo pri oblikovanju ter povečanju oziroma vsaj ohranjanju obstoječih možnosti za zaposlitev v storitvenem sektorju na podeželju.

Ruralna območja imajo lastno in edinstveno kulturno in naravno dediščino, ki omogoča razvoj turizma. Turizem predstavlja eno od redkih priložnosti za podeželje, ki prinaša gospodarskih razvoj, delovna mesta in tudi trajnostni razvoj brez ogrožanja kulturne in naravne dediščine. Posebna značilnost turizma na podeželju je možnost zagotavljanja prenočišč brez spremljajočih storitev (apartmajska nastanitev). Prav to področje turističnega sektorja pa ponuja pomembne priložnosti za razvoj tovrstnih storitev z občutnim vplivom na stopnjo zaposlenosti, kar je razvidno iz pozitivnih izkušenj, ki jih beležijo na Malti.

Za uspešno uvedbo identificiranih dobrih praks v posameznih partnerskih regijah je sodelovanje tako predstavnikov regionalnih kot lokalnih institucij pri tem procesu ključnega pomena. Zaradi tega projekt vključuje tudi lokalne delovne skupine, ki jih sestavljajo predstavniki lokalnih javnih ustanov in podjetnikov.

 Ključne naloge pri projektu:

  • vodenje projekta in sodelovanje partnerjev s poudarkom na identifikaciji in izmenjavi strokovnega znanja s področja dobrih praks,
  • medsebojna komunikacija in prenos informacij na delavnicah za snovalce politik in podjetnike, ki delujejo na regionalni in lokalni ravni,
  • oblikovanje priročnika s povzetkom priporočil na področju regionalne in lokalne javne politike na podlagi identificiranih dobrih praks in rezultatov delavnic,
  • izboljšanje javnih politik v partnerskih regijah,
  • osveščanje glede potrebe po inovativnem pristopu pri oblikovanju javnih politik na področju razvoja in podjetništva na podeželju, da bi poskrbeli za privlačnost in boljšo konkurenčnost podeželja.

 

 

Hôtel Régis et Jacques Marcon : panorama ouvert sur les monts du Velay

Service by the pool (Auvergne Regional Tourism Development Board – Soissons Pierre)