O CesR

Cele i założenia projektu

Życie na wsi kojarzy się z mieszkaniem w lepszym środowisku, w przyjaznych stosunkach społecznych i z poczuciem bezpieczeństwa. Jednak z drugiej strony, w porównaniu z udogodnieniami i standardami dostępnymi mieszkańcom miast, wieś oferuje gorsze warunki społeczno-ekonomiczne dla prowadzenia biznesu i życia codziennego. Starzejąca się populacja, bezrobocie, braki w infrastrukturze oraz niedostępność niektórych usług stanowią główne problemy obniżające jakość życia na obszarach wiejskich. Stąd, tradycyjnie jednym z najważniejszych zadań, przed którymi stoją regionalne instytucje publiczne, jest próba niwelowania tych różnic poprzez zapewnianie pomocy i wsparcia dla obszarów wiejskich oraz ludnosci je zamieszkującej.

Projekt CesR ma na celu zidentyfikowanie dobrych praktyk i narzędzi w zakresie polityki regionalnej, które w reultacie mają pobudzić rozwój zatrudnienia na obszarach wiejskich w branży turystycznej oraz w innych sektorach gospodarki. Kolejnym celem jest wymiana, między partnerami projektu, informacji i analiz dotyczących narzędzi polityki regionalnej, które mogą wspierać tworzenie i rozwój możliwości zatrudnienia w sektorze usług na terenach wiejskich.

Tereny wiejskie charakteryzują się własnym, niepowtarzalnym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym, które sprzyja rozwojowi turystyki. Turystyczna działalność gospodarcza stanowi jedną z niewielu szans na rozwój gospodarczy, wzrost zatrudnienia oraz na zrównoważony rozwój bez szkody dla dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego danego regionu wiejskiego. Charakterystyczną cechą turystyki wiejskiej jest zakwaterowanie bez usług dodatkowych (zakwaterowanie z wyżywieniem we własnym zakresie). Ten sektor turystyki stwarza duże możliwości rozwoju usług dodatkowych, efektywnie wpływając na zatrudnienie, co potwierdzają pozytywne doświadczenia z Malty.

Aby w poszczególnych regionach partnerskich skutecznie wdrożyć pozyskane wcześniej i sprawdzone dobre praktyki, należy koniecznie zaangażować w ten proces przedstawicieli zarówno instytucji regionalnych, jak i lokalnych. W związku z tym, w projekcie uwzględniono również stworzenie kilku lokalnych grup roboczych składających się z przedstawicieli lokalnych władz samorządowych i przedsiębiorców.

Kluczowe działania w ramach projektu:

  • zarządzanie projektem i współpraca partnerów, głównie skupiona na identyfikacji wypróbowanych praktyk i wymianie wiedzy specjalistycznej w tym zakresie;
  • współpraca i przekazywanie informacji regionalnym i lokalnym politykom oraz przedsiębiorcom w ramach wspólnych warsztatów;
  • stworzenie podręcznika podsumowującego zalecenia odnośnie regionalnych i lokalnych polityk publicznych opartych na zidentyfikowanych dobrych praktykach i wynikach przeprowadzonych warsztatów;
  • reorganizacja polityk publicznych w poszczególnych regionach partnerskich;
  • podnoszenie świadomości w kwestii potrzeby innowacyjnego podejścia do polityk publicznych dotyczących rozwoju terenów wiejskich i przedsiębiorczości w celu zwiększenia ich atrakcyjności i konkurencyjności.

 

Hôtel Régis et Jacques Marcon : panorama ouvert sur les monts du Velay

Obsługa przybasenowa (Auvergne Regional Tourism Development Board – Soissons Pierre)