Wizyta studyjna partnerów projektu CesR w Małopolsce

Posted .

W dniach 2-6 czerwca 2014 partnerzy projektu CesR wzięli udział w czterodniowej wizycie studyjnej w Małopolsce, zorganizowanej przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Celem wizyty było przedstawienie i omówienie zidentyfikowanych dobrych praktyk współpracy na obszarach wiejskich województwa małopolskiego, spełniających różne kryteria projektu. W wizycie wzięło udział 21 uczestników z 9 krajów.

Participants of CesR study visit to Malopolska Region

Uczestnicy wizyty studyjnej CESR w Małopolsce

W pierwszej części wizyty studyjnej uczestnicy spotkali się z panią Katarzyną Łagosz, przedstawicielką Lokalnej Grupy Działania „Na Śliwkowym Szlaku” (www.nasliwkowymszlaku.pl/; www.theplum.eu). Stowarzyszenie to gromadzi 137 członków (w większości są to małe i średnie przedsiębiorstwa i dostawcy usług turystycznych) z 7 różnych, lecz powiązanych geograficznie gmin. Śliwka będąca symbolem lokalnej tradycji i kultury została wykorzystana jako element przewodni, łączący wszystkich członków zrzeszonych w Grupie Działania. Stowarzyszenie stworzyło Śliwkowy Szlak, który łączy w sobie różne rodzaje turystyki i inne usługi oferowane w regionie. Realizowane działania wykraczają poza akcje promocyjne, ponieważ Stowarzyszenie współpracuje także z samorządami lokalnymi i regionalnymi, pracując na rzecz lokalnej strategii rozwoju. Ponadto, Stowarzyszenie wspiera, koordynuje i doradza swoim członkom oraz pomaga im zebrać fundusze na projekty wpisujące się w strategię Stowarzyszenia. Stowarzyszenie Na Śliwkowym Szlaku określiło szereg działań i celów, ale najważniejszym z nich jest rozwój lokalnej społeczności, skoncentrowany na poprawie jakości życia mieszkańców poprzez zachowanie i tworzenie dla nich trwałych miejsc pracy. Podczas wizyty studyjnej, partnerzy projektu CesR mieli okazję spotkać się i porozmawiać z kilkoma członkami stowarzyszenia Na Śliwkowym Szlaku np. z panią Urszulą Kamińską, właścicielką winnicy Nowizny (www.winnicanowizny.pl), panem Stanisławem Nowakiem, właścicielem gospodarstwa ogrodniczego (www.stawy-zmiaca.pl), panią Bogusławą Pajor, prezentującą ofertę edukacyjną Stowarzyszenia (warsztaty) i właścicielami gospodarstwa agroturystycznego Bacówka Biały Jeleń (http://bacowka.com.pl). Członkowie Stowarzyszenia potwierdzili dobre strony współpracy w ramach Stowarzyszenia oraz przedstawili korzyści, które wynikają z członkostwa w nim.

“Nowizny” vineyard and treats offered by members of “The Plum Trail Association”

Wizyta w winnicy Nowizny” i kulinaria oferowane przez członków Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”

Druga część wizyty studyjnej skoncentrowała się na dobrych praktykach realizowanych w dwóch spółdzielniach socjalnych w gminie Raciechowice (ok. 6000 mieszkańców), w której władze lokalne, organizacje pozarządowe oraz zainteresowane osoby starają się utrzymać poziom zatrudnienia, a nawet tworzyć nowe miejsca pracy dla osób, mających trudności z jej znalezieniem. W niecałe trzy lata, działania spółdzielni zaowocowały stworzeniem 29 nowych miejsc pracy i planowane jest tworzenie kolejnych. W tej części wizyty zorganizowano trzy spotkania w dwóch różnych lokalizacjach, aby przedstawić dobre praktyki, a także zapewnić gościom możliwość zaprezentowania swojej pracy oraz dyskusji z uczestnikami projektu CesR. Pierwsza prezentacja i dyskusja odbyły się w siedzibie Spółdzielni Socjalnej Kuźnia Smaku (http://sskuzniasmaku.pl/), która powstała w 2013 roku w celu wytwarzania tradycyjnych produktów spożywczych z miejscowych owoców i warzyw kupowanych bezpośrednio od lokalnych rolników. Aspekt społeczny tej inicjatywy realizowany jest poprzez oferowanie miejsc pracy osobom bezrobotnym, których profil zawodowy nie odpowiada obecnie poszukiwanemu na lokalnym rynku pracy (np. lokalni artyści, rzemieślnicy, osoby wykształcone w zawodach, które nie są już wykonywane itp.).

 

Social Cooperative “The forge of taste”

Prezentacja Spółdzielni Socjalnej Kuźnia smaku

Kolejną prezentację i dyskusję poprowadził pan Marek Gabzdyl, Wójt Gminy Raciechowice (http://www.raciechowice.pl/), który przedstawił modele konkretnych inicjatyw publiczno-prywatnych, wdrażanych przez spółdzielnie socjalne i samorządy lokalne. Trzecie spotkanie poprowadziła pani Barbara Miąsko, przedstawicielka spółdzielni socjalnej Przystań (http://shespa.nazwa.pl/przystan/). Spółdzielnia ta oferuje szeroki zakres usług, koncentrując się na przygotowaniu żywności i usługach cateringowych dla lokalnych szkół oraz na sprzątaniu/utrzymaniu w czystości czterech gminnych placówek oświatowych. Inne działania Spółdzielni obejmują usługi cateringowe oferowane mieszkańcom gminy i pracownikom lokalnych firm, a także obsługa cateringowa spotkań, konferencji i różnych imprez okolicznościowych. Członkowie (pracownicy) Spółdzielni prowadzą również pensjonat (20 łóżek), z aneksem kuchennym oraz salą konferencyjną. Ponadto aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym regionu, szczególnie poprzez kultywowanie lokalnych i regionalnych tradycji. Spółdzielnia Socjalna Przystań jest dobrym przykładem współpracy społeczności lokalnej, organizacji pozarządowych i samorządu gminnego.

Meeting with Mayor of Raciechowice

Spotkanie z Wójtem Gminy Raciechowice

Ostatnim przykładem dobrych praktyk, wybranym przez polski zespół do zaprezentowania gościom, był ośrodek narciarski Czorsztyn Ski, któremu udało się uniknąć problemów związanych z sezonowością zapotrzebowania na usługi, dzięki stworzeniu dodatkowej oferty, odpowiadającej na potrzeby turystów przez cały rok. Pracownicy ośrodka są specjalistami w różnych dziedzinach, dzięki czemu mogą z łatwością wykonywać różne zadania, w zależności od bieżącej potrzeby. Ośrodek narciarski (Czorsztyński Resort”http://www.czorsztyn-ski.com.pl/) znajduje się w Pieninach w pobliżu granicy polsko-słowackiej, w otoczeniu kilku parków narodowych. Zasady działalności i cele ośrodka zostały przedstawione przez jego właścicieli, a po prezentacji uczestnicy projektu CesR wzięli udział w zwiedzaniu całego ośrodka i skorzystali z niektórych oferowanych przez niego usług.

Wizyta została podsumowana podczas posiedzenia Komitetu Sterującego i Posiedzenia Technicznego, podczas którego dokonano oceny przedstawionych dobrych praktyk i omówiono możliwości ich transferu z Małopolski do innych regionów europejskich.

CesR Technical Meeting

Dyskusja podczas Spotkania Technicznego Projektu

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat opisanej wizyty studyjnej, zachęcamy do kontaktu z polskimi organizatorami:

Marek Więckowski, marekw@twarda.pan.pl

Magdalena Górczyńska, mgor@twarda.pan.pl

Denis Cerić, d.ceric@twarda.pan.pl