Par CesR

Projekta mērķi un uzdevumi

Dzīve laukos, no vienas puses, tiek saistīta ar labāku dzīves vidi, sociālajām attiecībām un drošību. No otras puses, dzīvi un uzņēmējdarbību lauku teritorijās var raksturot arī sliktāki sociāli ekonomiskie apstākļi, ja salīdzina ar pilsētniekiem pieejamajām iespējām un standartiem. Iedzīvotāju novecošanās, bezdarbs, nepietiekama infrastruktūra un pakalpojumu nepieejamība ir galvenās problēmas, kas saistītas ar salīdzinoši zemāku dzīves kvalitāti lauku teritorijās. Tāpēc viens no tradicionālajiem un tajā pašā laikā arī svarīgākajiem reģionālo sabiedrisko iestāžu uzdevumiem ir —, atbalstot lauku teritorijas, veicināt šo atšķirību samazināšanu.

Projekta „Sadarbība nodarbinātībai un pakalpojumiem lauku reģionos” (CesR) mērķis ir noteikt reģionālās politikas labās prakses piemērus, kas pozitīvi ietekmē nodarbinātības līmeni laukos tūrisma nozarē, kā arī citos uzņēmējdarbības sektoros. Nākamais projekta mērķis ir palīdzēt projekta partneriem dalīties tajos reģionālās politikas rīkos, kas veicina jaunu darbavietu izveidi, paplašināšanu vai vismaz iepriekšējo darbavietu uzturēšanu pakalpojumu nozarē lauku teritorijās.

Lauku teritorijām ir pašām savs unikāls kultūras un dabas mantojums, kas veicina tūrisma attīstību. Uzņēmējdarbība tūrisma nozarē ir viena no nedaudzajām lauku teritoriju iespējām nodrošināt ekonomisko izaugsmi, nodarbinātību, kā arī ilgtspējīgu attīstību, neiznīcinot konkrētā lauku reģiona kultūras un dabas mantojumu. Īpaša lauku teritoriju tūrisma nozares iezīme ir naktsmītņu nodrošināšana, nesniedzot citus ar to saistītus pakalpojumus (pašapkalpošanās naktsmītnes). Šī tūrisma nozares niša piedāvā vērā ņemamas šo pakalpojumu attīstības iespējas, kā to rāda arī Maltas pozitīvā pieredze.

Lai veiksmīgāk īstenotu konstatētās un iepazītās labākās prakses atsevišķos partnerreģionos, ir svarīgi šajā procesā iesaistīt gan reģionālās, gan vietējās iestādes. Tādēļ projekts paredz izveidot vairākas vietējas darba grupas, kuras sastāvētu no vietējās pārvaldes un uzņēmējdarbības pārstāvjiem.

Galvenie projekta pasākumi

  • Projekta vadība un partneru sadarbība, nosakot labas prakses piemērus un daloties pieredzē ar tiem
  • Sadarbība ar reģionālajiem un vietējiem politiķiem, uzņēmējiem kopīgos semināros un viņu informēšana
  • Rokasgrāmatas izveide, kurā, balstoties uz noteiktajiem labās prakses piemēriem un semināru rezultātiem, būtu apkopoti ieteikumi  reģionālajai un vietējai sabiedriskās politikas plānošanai
  • Katra partnerreģiona vietējās sabiedriskās politikas plāna uzlabošana
  • Idejas popularizēšana par inovatīvu pieeju izmantošanu sabiedriskās politikas izstrādē, lai paaugstinātu lauku teritoriju pievilcību un konkurētspēju

 

Hôtel Régis et Jacques Marcon : panorama ouvert sur les monts du Velay

Pakalpojumu sniedzējs (Auvergne Regional Tourism Development Board – Soissons Pierre)