ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG IV C

Το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG IVC, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βοηθά τις περιφέρειες της Ευρώπης να συνεργαστούν στην ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών στους τομείς της καινοτομίας, της οικονομίας της γνώσης, του περιβάλλοντος και της πρόληψης των κινδύνων. 302 ευρώ εκατ. ευρώ είναι διαθέσιμα για τη χρηματοδότηση του έργου, αλλά σημαντικότερο από αυτό είναι ότι, ένας πλούτος γνώσεων και πιθανών λύσεων είναι διαθέσιμος στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Logo INTERREG IVC