ΣΧΕΤΙΚΑ ME TO CesR

Σκοποί και Στόχοι του έργου

Η ζωή στην ύπαιθρο σχετίζεται με ένα καλύτερο περιβάλλον διαβίωσης, κοινωνικές σχέσεις και ασφάλεια. Από την άλλη πλευρά, η ζωή και οι επιχειρήσεις στις αγροτικές περιοχές μπορούν να χαρακτηριστούν από χειρότερες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες σε σύγκριση με τις εγκαταστάσεις και τα πρότυπα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους κατοίκους των πόλεων. Η γήρανση του πληθυσμού, η ανεργία, οι ανεπαρκείς υποδομές και η απουσία των υπηρεσιών αποτελούν τα κύρια θέματα που συνδέονται με το χαμηλότερο επίπεδο της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές. Ως εκ τούτου, ένα από τα παραδοσιακά και σημαντικά καθήκοντα των περιφερειακών δημόσιων οργανισμών είναι η συμβολή στη μείωση των ανισοτήτων αυτών, μέσω της στήριξης των αγροτικών περιοχών.

Ο στόχος του έργου CesR είναι να προσδιορίσει τις καλές εμπειρίες με τις πρακτικές της περιφερειακής πολιτικής, ούτως ώστε να δώσει μια θετική επίδραση στην αγροτική απασχόληση στον τομέα του τουρισμού και των άλλων επιχειρηματικών τομέων. Στη συνέχεια, στόχος του έργου θα είναι η μεταφορά των πρακτικών της περιφερειακής πολιτικής μεταξύ των εταίρων του έργου για να υποστηρίξουν τη δημιουργία, επέκταση και τουλάχιστον τη συντήρηση των ευκαιριών απασχόλησης στον τομέα των υπηρεσιών στις αγροτικές περιοχές.

Οι αγροτικές περιοχές έχουν τη δική τους μοναδική πολιτιστική και φυσική κληρονομιά που διευκολύνει την ανάπτυξη του τουρισμού. Οι επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού είναι μία από τις λίγες ευκαιρίες στις αγροτικές περιοχές, που μπορεί να επιφέρει την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση, αλλά και την αειφόρο ανάπτυξη, χωρίς να διαταράσσεται η πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της συγκεκριμένης αγροτικής περιοχής. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του τουρισμού στις αγροτικές περιοχές είναι η παροχή καταλυμάτων, χωρίς τις συναφείς υπηρεσίες (αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα). Ο συγκεκριμένος τομέας του τουρισμού προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη των υπηρεσιών αυτών με σημαντικό αντίκτυπο στην απασχόληση, όπως αποδεικνύεται από τις θετικές εμπειρίες στη Μάλτα.

Προκειμένου να εφαρμοστούν επιτυχώς οι συγκεκριμένες και ειλημμένες καλές πρακτικές στην περιοχή του κάθε εταίρου, είναι απαραίτητη η συμμετοχή των εκπροσώπων των περιφερειακών και των τοπικών φορέων σε αυτή τη διαδικασία. Ως εκ τούτου, το έργο περιλαμβάνει επίσης αρκετές τοπικές ομάδες εργασίας που αποτελούνται από τους εκπροσώπους της τοπικής δημόσιας διοίκησης και των επιχειρηματιών.

Οι βασικές δραστηριότητες του έργου:

  • Διαχείριση του έργου και συνεργασία των εταίρων με κέντρο βάρους την αναγνώριση και την ανταλλάγη εμπειριών των ευρέως καθιερωμένων πρακτικών
  • Αλληλεπίδραση και παροχή πληροφοριών για τους περιφερειακούς και τοπικούς πολιτικούς και επιχειρηματίες σε εργαστήρια.
  • Δημιουργία ενός εγχειριδίου που θα συνοψίζει τις συστάσεις για τις περιφερειακές και τοπικές δημόσιες πολιτικές με βάση τις αναγνωρισμένες καλές πρακτικές και τα αποτελέσματα των εργαστηρίων
  • Εκσυγχρονισμός της δημόσιας πολιτικής για κάθε περιοχή εταίρου
  • Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανάγκη για μια καινοτόμο προσέγγιση για τις δημόσιες πολιτικές για την αγροτική ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα με στόχο την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών περιοχών.
Hôtel Régis et Jacques Marcon : panorama ouvert sur les monts du Velay

Υπηρεσία Πισίνας (Auvergne Regional Tourism Development Board – Soissons Pierre)