Příručka dobré praxe je dostupná ke stažení v 8 jazycích!

Posted .

V první fázi byla anglická verze příručky dobré praxe distribuována během závěrečné conference projektu CesR, dnes je již příručka dostupná ve všech osmi projektových jazycích: angličtině, francouzštině, češtině, polštině, řečtině, španělštině, lotyšštině a slovinštině.

Přiručku můžete stáhnout ZDE ve formátu PDF.

Cílem projektu CesR je ukázat souvislosti mezi zvyšováním kvality a rozmanitosti poskytovaných služeb v cestovním ruchu (zejména při tzv. Self-cateringovém ubytování) a vytváření nových pracovních míst v turismu zejména ve venkovských oblastech.

Dokument tak shromažďuje celou řadu praktických příkladů identifikovaných v rámci projekut a seřazených do pěti následujících brožur:

 • Úvod
 • Obchodní modely
 • Doplňkové a návazné služby v cestovním ruchu
 • Modely spoluráce
 • Rozvoj a řízení lidských zdrojů

V této příručce můžete naleznout vhodná řešení take pro svůj vlastní region. Neváhete a hledejte!

The 5 booklets of the CesR Recommendations Handbook and their folder (French visual)

Pět brožur příručky dobré praxe identifikované v projektu CesR (francouzská verze)

Sociální družstvo HAVEN v obci Raciechowice (Polsko): efektivní spolupráce mezi institucemi veřejné správy

Posted .

Sociální družstvo Haven bylo v rámci projektu CesR za jeden z příkladů úspěšného řízení lidských zdrojů na venkově. Toto družstvo nabízí celou řadu aktivit v okrese Myslenice (s populací cca 123 tis. obyvatel a rozlohou téměř 700 km²), což je venkovská oblast na jihu Polska v Malopolském vojvodství. Mezi hlavní činnosti družstva patří poskytování cateringových služeb, údržby či denního úklidu ve třech lokálních školách v obci Raciechowice. Družstvo zároveň nabízí cateringové služby i místním obyvatelům a zaměstnancům místních firem, zajišťuje také cateringové služby na nejrůznějších schůzkách, konferencích a dalších akcích. Členové družstva (zaměstnanci) také provozují penzion (s dvaceti lůžky), s kuchyní a velkým konferenčním sálem. Zároveň se podílí na kulturním životě v regionu, a to především prostřednictvím udržování místních tradic.

Guesthouse in Kwapinka village

Penzion ve vesnici Kwapinka

V roce 2011 se samospráva setkala s problémy při financování provozu kuchyní v místních školách, které byly hrozbou pro budoucí propouštění (až 18 osob). Mezi tyto ohrožené patřili zejména místní kuchařky, které by vzhledem ke svému úzkému zaměření činností jen s obtížemi nalezly nové zaměstnání. V některých případech to také byli jediné výdělečně činné osoby v celých rodinách. Pro obec se zhruba šesti tisíci stálými obyvateli by tak toto propouštění znamenalo nejen navýšené náklady na nezaměstnané, ale také pokles počtu plátců daně.

Podle celostátní legisllativy, místní samosprávy nemohou být nositeli jakékoli výdělečné komerční činnosti. Namísto dosavadního outsourcování nejrůznějších služeb pro veřejný sector (což by bylo jistě jednodušší řešení) se místní autority rozhodly založit sociální družstvo. K myšlence se přidali take dobrovolní hasiči z obce Kwapinka a dohromady tak vytvořili sociální družstvo, díky němuž byla pracovní místa nejen zachována, ale jejich počet byl dokonce navýšen. Mimo jiné také v souvislosti s provozem penzionu.

Právě tato veřejně-soukromá iniciativa od roku 2012 umožňuje dětem z tří místních škol stravovat se tradičními místními pokrmy dodávanými přímo zaměstnanci sociálního družstva. Každodenně je připravováno více než 400 jídel. Jídla jsou také doručována zaměstnancům místních společností, stejně tak jako místním obyvatelům (hlavně vyššího věku). Družstvo také využívá speciálně upraveného vozidla pro rozvoj jídla. Služeb družstva může navíc využít kterýkoli pořadatel akcí v daném region. Například cateringové služby bývají často objednávány v souvislosti se soukromými akcemi atd. Zaměstnanci družstva dale poskytují údržbu a úklid všech tří místních škol.

Catering products of Social Cooperative “Haven”

Cateringové produkty sociálního družstva HAVEN

Sociální družstvo  Haven v současnosti zaměstnává 18 zaměstnanců na plný úvazek a dalších šest na jednotlivé úkoly. Všichni tito zaměstnanci mají příležitost návratu na běžný trh práce. Další důležitou aktivitou družstva je realizace kulturních aktivit, která je důležitá nejen z hlediska samotných akcí, ale take z důvodu pěstování dobrých vztahů s místními obyvateli. Dalším významem je zpětné začlenění zaměstnanců družstva do života region. Praktická spolupráce vypadá tak, že členové dobrovolného sboru hasičů pomáhají zaměstnancům družstva s úklidem, stěhování, sběrem odpadu a dalších potřebných pracech, zatímco zaměstnanci družstva pomáhají hasičům s přípravou jejich akcí a oslav.

Od srpna 2012 sociální družstvo také provozuje pension ve vesnici Kwapinka, který je umístěn v budově bývalé školy. Penzion má k dispozidi pět pokojů pro hosty s vlastním příslušenstvím, a to včetně koupelny, vybavené kuchyně a konferenční místnosti s veškerým technickým vybavením. Přímo v sousedství budovy je umístěno multifunkční hřiště pro děti i dospělé. Turisté si mohou vybrat mezi všemi druhy stravování – od vlastního až po plnou penzi. Zaměstnanci družstva jsou schopni zorganizovat turistům kompletní prohlídku okolí i s místním výkladem. V letních měsících tak podíl tržeb družstva z cestovního ruchu dosahuje až 30 %.

Catering products of Social Cooperative “Haven”

Cateringové produkty sociálního družstva Haven

Na úplném počátku sociálního družstva bylo využito fondů Agentury na podporu rozvoje sociálních družstev (project INES), které pomohly především s nastartováním celé iniciativy, a to včetně založení a registrace družstva či vzdělávání zaměstnanců. Následovaly dotační tituly Regionálního centra sociální politiky v Krakově (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie), které byly využity na rekonstrukci penzionu a vybavení nábytkem. Celá řada dotačních titulů pak byla využita v souvislosti zaměstnávání jednotlivých osob jakkoli znevýhodněných na trhu práce (například nad 45 let atd.).

Room in the guesthouse

Jeden z pokojů v penzionu

Během posledních tří let je pokrok sociálního družstva zcela zřetelný. Počet objednávaných jídel je stabilní a stale vykazuje rostoucí trend, což ukazuje, že spotřebitelé jsou s nabízenými službami I jídlem velmi spokojení. Po vytvoření družstva také vzniklo několik dalších pracovních příležitostí. Stejně tak narůstá i počet přijíždějících turistů. V blízké budoucnosti sociální družstvo plánuje rozšíření svých služeb také do okolních regionů.

Tento příklad velmi dobře dokládá vzájemnou zastupitelnost turistických ubytovacích služeb a pečovatelských služeb na venkově, neboť oba typy služeb vyžadují stejné dovednosti a mohou je nabízet titíž lidé. Takováto spolupráce má následující výhody:

 • Poskytuje výhody velkému počtu místních obyvatel
 • Vytváří nová pracovní místa
 • Reintegruje nezaměstnané na trhu práce
 • Pomáhá přežití místních tradic
 • Zvyšuje ekonomickou aktivitu v region
 • Podporuje turismus a rozvoj oblasti
 • Je zdrojem příjmu pro neziskové organizace
Meeting of the CesR project partners with the Mayor of Raciechowice in the guesthouse’s conference room, June 2014

Setkání partnerů projektu CesR se starostou obce Raciechowice, Červen 2014

Pro úspěšný přenos této praxe do dalších regionů je nutno splnit několik základních podmínek:

 • sociální družstva musí být zakotvena v národní legislative
 • musí mít podporu místních samospráv
 • důvěra mezi partnery
 • lokální porozumění pro činnosti družstva
 • vícezdrojové financování, minimálně v začátcích iniciativy
 • flexibilitu pracovníků (kteří musí být schopni vykonávat širokou škálu činností)

Shrnutí závěrečné konference projektu CesR

Posted .

Dne 7. Října se v rámci Týdne měst a regionů v Bruselu (jinak také Open Days 2014) uskutečnila závěrečná konference k projektu CesR. Během této konference byli účastníci seznámeni s hlavními výsledky projektu: osvědčenými postupy a dobrá praxe ve vztahu k zaměstnanosti, podpoře cestovního ruchu a sociálnímu začleňování ve venkovských oblastech.

Program této konference byl následující:

Předseda: René SOUCHON, prezident Regionální rady Auvergne, Francie

Moderátor: Thomas DUCLOUTRIER, koordinátor projektu CesR

Vystoupili:

Akos SZABO, Společný technický sekretariát programu INTERREG IVC

Prezentaci naleznete ZDE

Marek Wieckowski, Polská akademie věd, Polsko: „Projekt CesR: Hlavní poznatky a závěry“

Prezentaci naleznete ZDE

Kyriakos Evdoras Georgiou, Troodos Development Company, Kypr: „Příklad turistického ubytování Casale Panayotis: společný management v cestovním ruchu jako prostředek regenerace venkovských oblastí“

Prezentaci naleznete ZDE

Fergal Gough, Rada Regionu Cork, Irsko:  „Příklady inovativních modelů v Irsku, které maximalizují tvorbu pracovních míst v tzv. self-catering ubytování“

Prezentaci naleznete ZDE

 

Přibližně 80 účastníků z celé Evropy se podílelo na závěrečné konferenci projektu CesR. Všichni přítomní zároveň obdrželi Příručku dobré praxe, identifikované v rámci projektu, kterou sestavili všichni projektoví partneři. Tento dokument shromažďuje celou řadu zajímavých příkladů a iniciativ zaměřených na následující výzvy:

 • Obchodní modely maximalizující vytváření pracovních míst v odvětví samostatného ubytování
 • Přidaná hodnota založená na diverzifikaci služeb a osobním přístupu jejich poskytovatelů
 • Modely spolupráce jednotlivých aktérů za účelem vytváření pracovních míst
 • Využívání lidských zdrojů ve venkovských oblastech

Anglická příručka dobré praxe identifikované v rámci projektu CesR je dostupná ZDE. Již brzy bude dostupná ve všech jazykových mutacích. Prosím neváhejte stahovat a šířit.

Úvodní slovo přednesené prezidentem, panem René Souchonem

Úvodní slovo přednesené prezidentem, panem René Souchonem

Moderátor, pan Thomas Ducloutrier & mluvčí, pan Kyriakos Geogriou

Moderátor, pan Thomas Ducloutrier & mluvčí, pan Kyriakos Geogriou

Účastníci závěrečné konference projektu CesR

Účastníci závěrečné konference projektu CesR

Závěrečná konference projektu CesR: probíhá registrace

Posted .

Vážený čtenáři,

všichni partneři projektu CesR jsou potěšeni, že Vás mohou pozvat na závěrečnou konferenci k projektu, která se bude konat v:

úterý 7. října 2014 od 8:45 do 10:45 hod.

Místo konference: Auvergne Centre Limousin Interregional Office v Bruselu, 67 rue de la Loi, 1040 Brusel, Belgie

Během této konference, která bude probíhat v anglickém jazyce, Vám partneři projektu CesR sdělí hlavní výsledky projektu: vhodné postupy týkající se řešení pro sdílení pracovních míst (obchodní modely, specifické organizace pro sdílení pracovních míst atd.), zaměřená na zlepšování sociální inkluze na venkově na základě tvorby nových pracovních příležitostí v hospodářském sektoru cestovního ruchu a služeb péče.

Obsah:

Předsedající: pan René SOUCHON, prezident Regionální rady Auvergne, Francie

Moderátor: pan Thomas DUCLOUTRIER, koordinátor projektu CesR, Regionální výbor pro rozvoj cestovních ruchu Auvergne, Francie

Řečníci:

 • Pan Akos SZABO, projektant, Společný technický sekretariát Interreg IVC: „Stav hry a perspektiv INTERREG IVC“
 • Prof. Marek WIECKOWSKI, ředitel sekce, Polská akademie věd, Polsko: „Projekt CesR: hlavní poznatky a závěry“
 • Pan Kyriakos Evdoras GEORGIOU, výzkumník, Troodos Development Company, Kypr: „Turistické ubytování v Casale Panayiotis: společný řídicí orgán jako nástroj k regeneraci venkova“
 • Pan Fergal GOUGH, úředník pro rozvoj komunit a podnikání, Výbor okresu Cork, Irsko: „Příklady inovativních irských obchodních modelů, které maximalizují tvorbu služeb a pracovních míst v ubytovacích zařízeních s vlastním stravováním“

Registrace:

Vzhledem k tomu, že se tato událost koná v rámci Otevřených dní 2014 (12. Evropský týden regionů a měst), musí účastníci projít specifickým registračním procesem pomocí následujícího odkazu: http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2014/register.cfm.

Pro zajištění své registrace prosím zašlete email panu Thomasovi Ducloutrierovi, koordinátorovi projektu, na adresu: Thomas.ducloutrier@crdt-auvergne.fr.

Partneři projektu CesR se těší na setkání s Vámi při příležitosti této závěrečné události!

Setkání partnerů projektu CesR v regionu Malopolska (Polsko)

Posted .

Partneři projektu CesR se zúčastnili čtyřdenní studijní návštěvy (02.-06.06.2014) pořádané Ústavem geografie a prostorové organizace Polské akademie věd. Cílem této studijní návštěvy bylo představit a prodiskutovat identifikované osvědčené postupy spolupráce ve venkovských oblastech regionu Malopolska, které splňují různá kritéria projektu. Oblast Malopolska mělo možnost poznat 21 účastníků z 9 zemí.

Participants of CesR study visit to Malopolska Region

Účastníci studijní návštěvy projektu CesR v regionu Malopolska

Na začátku studijního pobytu se účastníci setkali s paní Katarzynou Łagoszovou, zástupkyní „Sdružení švestkové stezky“ (Plum Trail Association), místní akční skupiny – viz www.nasliwkowymszlaku.pl/; www.theplum.eu). Toto sdružení má 137 členů (především malé a střední podniky a poskytovatelé služeb cestovního ruchu) ze 7 různých, avšak geograficky propojených obcí.  Švestka (plum) je symbolem místní tradice a kultury používaným všemi přidruženými obcemi za účelem podpory regionálních aktivit prováděných všemi členy této akční skupiny. Sdružení vytvořilo „švestkovou stezku“ (plum trail), která kombinuje různé druhy turistiky a ostatní služby v rámci regionu. Realizované aktivity jsou více než jen marketingové akce, neboť Sdružení spolupracuje také s místními a regionálními vládami, pomáhá připravovat místní rozvojové strategie. Dále podporuje a koordinuje iniciativy a nápady svých členů, poskytuje jim poradenství a pomáhá jim získávat finanční prostředky na projekty, které jsou v souladu se strategií Sdružení. „Sdružení švestkové stezky“ vytýčilo celou řadu aktivit a cílů; z nich nejdůležitější je však rozvoj místní oblasti zaměřený na zlepšení kvality života jeho obyvatel, a to prostřednictvím zachování a vytváření udržitelných pracovních míst. Během této studijní cesty měli partneři projektu CesR příležitost setkat se a hovořit s několika členy „Sdružení švestkové stezky“, např. s paní Urszulou Kamińskou, majitelkou vinice „Nowizny“ (www.winnicanowizny.pl), panem Stanisławem Nowakem, majitelem zahradnické farmy (www.stawy-zmiaca.pl), paní Bogusławou Pajorovou, vzdělávací pracovnicí Sdružení (workshopy), a majiteli agroturistice farmy „Bacówka Biały Jeleń“ (http://bacowka.com.pl). Členové Sdružení potvrdili osvědčené postupy uplatňované v rámci Sdružení a výhody členství.

“Nowizny” vineyard and treats offered by members of “The Plum Trail Association”

Návštěva na vinici „Nowizny“ a pohoštění nabídnuté členy „Sdružení švestkové stezky“

Druhá část studijní cesty byla zaměřena na osvědčené postupy aplikované ve dvou sociálních družstvech v obci Raciechowice (cca 6000 obyvatel), kde se místní orgány, nevládní organizace a zainteresované strany snaží zachovat úroveň zaměstnanosti nebo dokonce vytvářet nová pracovní místa pro osoby obtížně hledající zaměstnání. Za období kratší než tři roky vytvořili 29 pracovních míst a existují plány na vytvoření dalších míst. Byla uspořádána tři setkání na dvou různých místech s cílem demonstrovat osvědčené postupy a poskytnout návštěvníkům příležitost k prezentaci vlastní práce a diskusím s ostatními účastníky projektu CesR. První prezentace a diskuse se konala v sídle sociálního družstva „The Forge of taste“ (http://sskuzniasmaku.pl/), které bylo založeno v roce 2013 za účelem výroby tradičních potravinářských produktů z místního ovoce a zeleniny nakupovaných přímo od místních zemědělců. Sociální aspekt této iniciativy spočívá v tom, že poskytuje pracovní příležitosti pro nezaměstnané osoby s jinými schopnostmi, než které vyžaduje místní trh práce (tj. pro místní umělce, řemeslníky, lidi vykonávající zastaralá povolání atd.).

Social Cooperative “The forge of taste”

Prezentace sociálního družstva „The forge of taste“

Další prezentace a diskuse byla vedena panem Markem Gabzdylem, starostou obce Raciechowice (http://www.raciechowice.pl/), který vysvětlil modely specifických veřejně-soukromých iniciativ aplikovaných sociálními družstvy a místními orgány. Třetí setkání hostila paní Barbara Miąsko, zástupkyně sociálního družstva „Haven“(http://shespa.nazwa.pl/przystan/). Tento subjekt nabízí širokou škálu služeb zaměřených na přípravu a dodávání stravy pro místní školy a na poskytování údržbových / úklidových služeb ve čtyřech školách této obce. Mezi další aktivity patří stravovací služby pro místní obyvatele a zaměstnance místních firem, jakož i stejné služby pro jednání, konference a různé akce. Členové (zaměstnanci) Družstva rovněž provozují penzion (20 lůžek) s kuchyňským zařízením a konferenční místností. Dále se aktivně podílejí na kulturním životě regionu, a to zejména tím, že pěstují a udržují místní a regionální tradice. Sociální družstvo „Útočiště“ (Haven) je dobrým příkladem spolupráce mezi místní komunitou, nevládními organizacemi a obecní samosprávou.

Meeting with Mayor of Raciechowice

Setkání se starostou obce Raciechowice

Posledním příkladem dobré praxe, vybraným polským prezentačním týmem, bylo lyžařské středisko řízené tak, aby nabídka jeho služeb nezávisela na sezóně; toto středisko připravuje další nabídky, které mohou lákat turisty po celý rok. Zaměstnanci tohoto střediska jsou odborníky v různých oblastech, takže mohou podle potřeby snadno přejít na jiné profese. Toto lyžařské středisko („Czorsztyn-ski Resort“http://www.czorsztyn-ski.com.pl/) se nachází v horách nedaleko polsko-slovenské hranice a je obklopeno několika národními parky.  Politiky a cíle Střediska byly prezentovány jeho majiteli. Po této prezentaci se partneři projektu CesR zúčastnili prohlídky Střediska za doprovodu průvodce a užili si některých z jeho atrakcí.

Návštěva byla shrnuta v průběhu zasedání Řídicího výboru projektu a během technického jednání. Byly posouzeny prezentované příklady dobré praxe a diskutovány možnosti jejich přenosu z regionu Malopolska do ostatních evropských regionů.

CesR Technical Meeting

Diskuse během technického jednání

Máte-li zájem o další informace z této studijní návštěvy, obraťte se laskavě na polské organizátory:

Marek Więckowski, marekw@twarda.pan.pl

Magdalena Górczyńska, mgor@twarda.pan.pl

Denis Cerić, d.ceric@twarda.pan.pl

 

Akce pořádané v rámci projektu CesR ve Slovinsku

Posted .

Ve druhém týdnu dubna 2014 navštívili partneři projektu Slovinsko, kde byl připraven obvyklý program pro návštěvníky partnerského regionu – jeho součástí byla konference, studijní cesta, jakož i zasedání řídícího výboru a technické jednání.

Mezinárodní konference

První den návštěvy (8. dubna) proběhla mezinárodní konference, která byla organizována v městě Moravske Toplice pod názvem „Zaměstnanost v sektoru služeb – příležitost pro rozvoj venkovských oblastí” a s cílem prezentovat potenciál pro vytváření pracovních míst prostřednictvím rozvoje sektoru služeb ve venkovských oblastech. K úspěchu této akce přispělo 97 účastníků z celé země, zejména z oblastí rozvoje venkova, cestovního ruchu a sociálního podnikání, a dále delegáti z partnerských regionů.

Po úvodním proslovu pana Gönce z Regionální rozvojové agentury Mura a pana Glavače, starosty obce Moravske Toplice, se slova ujal pan Ducloutrier z Regionálního výboru pro rozvoj cestovního ruchu v Auvergne a v roli vedoucího partnera představil projekt CesR. Pan Ducloutrier, který je rovněž projektovým manažerem CesR, uvedl 2 zajímavé příklady sdílení pracovních pozic z Auvergne ve Francii, a to GE2A Group of Employers (Skupina zaměstnavatelů GE2A), neziskové sdružení najímající pracovníky pro své členy, a Exceltio Job Share Company (Společnost pro sdílení pracovních pozic Exceltio), firmu zajišťující kvalifikované pracovníky pro podniky, které nemohou provádět nábor samy z důvodu své omezené velikosti či prostředků.

Paní Pak ze Slovinské veřejné agentury pro podporu podnikání, inovací, rozvoje, investic a cestovního ruchu pak podrobně popsala rozvoj a propagační podporu slovinského cestovního ruchu, zatímco pan Gönc přiblížil situaci v regionu Pomurje.

Další série přednášek byla věnována sociálnímu podnikání. Pan Slapnik ze Slovinského fóra sociálního podnikání představil legislativní rámec a možnosti sociálního podnikání ve Slovinsku, pan Buda z Institutu slovinské domácí pohostinnosti prezentoval iniciativy týkající se integrace malých poskytovatelů cestovního ruchu do místních družstev cestovního ruchu, a paní Kovačič z družstva Konjice popsala osvědčenou praxi místní soběstačnosti založené na místní produkci potravin.

Primář Majič, praktický lékař a specialista v oboru kardiologie, pověřený organizací Sava Tourism rozvojem odvětví zdravotní turistiky, informoval fórum o perspektivách rozvoje zdravotní turistiky ve Slovinsku.

Hlavní část konference byla věnována projektovým výsledkům a zjištěním; následující odborníci (zástupci partnerů projektu) popisovali osvědčené postupy, které byly identifikovány v rámci projektu v jejich partnerských regionech:

– Pan Večeř, pracovník Krajského úřadu Olomouckého kraje, představil vysoce úspěšný místní systém značkování produktů,

– Dr. Górczyńská z Polské akademie věd prezentovala společnost Biebrza Eco Travel, cestovní agenturu, která je motorem zaměstnanosti a rozvoje cestovního ruchu v mokřadní oblasti Biebrza,

– Pan Theodotou, zástupce Troodos Development Company z Kypru, se zaměřil na projekt Casale Panayiotis, který představuje inovativní přístup v oblasti společného řízení různých ubytovacích zařízení,

– Pan Oliver Berta, pracovník Krajské rady provincie Granada ve Španělsku, představil dobrou praxi Caves of TioTobas – příklad projektu integrujícího kulturní turistiku, volný čas a ekoturistiku,

– Dr. Zeibote z Lotyšské univerzity prezentoval projekt Gauja National Park Tourism Cluster, který pomáhá rozvíjet potenciál pro inovace a tím zvyšovat obchodní aktivity v regionu,

– Paní Carroll, členka Rady hrabství Cork v Irsku, popsala projekt Ballymaloe Country House – příklad udržitelného přístupu k zemědělství, potravinové turistice a ubytování s vlastním stravováním.

CesR Conference in Moravske Toplice

Konference v obci Moravske Toplice, 8. dubna 2014

Všechny prezentace přednesené na konferenci jsou k dispozici na webové adrese: http://web.rra-mura.com/page.aspx?top=5&sub=183&rd=187&title=CESR&rdm=NOVICE IN DOGODKI

 

Poznávání Slovinska: studijní návštěvy

Po konferenci CesR proběhly studijní návštěvy organizované hostícím partnerem, tj. Regionální rozvojovou agenturou Mura. V průběhu těchto studijních návštěv měli partneři projektu možnost poznat některé konkrétní příklady osvědčených postupů v oblasti rozvoje venkova s důrazem na rozvoj služeb v oblasti cestovního ruchu a sociálního podnikání.

První den navštívili partneři region Pomurje. Zde se nejprve zúčastnili prezentace zdravotních a wellness služeb v lázeňském středisku Terme 3000. Další návštěva směřovala do společnosti  Ocean orchids v obci Dobrovnik s tropickou zahradou, která je příkladem diverzifikace primární ekonomické aktivity při využití geotermálního potenciálu oblasti pro cestovní ruch. Družstvo Pomelaj v obci Mala Polana představuje jádro venkovského rozvoje; rozvíjí společensko-korporativní formy (kulturu) u venkovského obyvatelstva, zejména u zranitelných cílových skupin, a to v segmentu činností, které jsou tradičně spojeny s venkovem (místní řemesla, kulinářské tradice atd.). Partneři projektu nakonec navštívili podnik Kodila poblíž obce Murska Sobota, kde se vyrábí tradiční produkt – šunka Prekmurje; byla zde rovněž prezentována obchodní značka The Scent of Prekmurje, která zahrnuje řadu kvalitních potravinářských výrobků od různých výrobců a která byla zavedena s cílem integrovat možnosti regionu v segmentech kvalitních potravin a tradiční gastronomie.

Cooperative Pomelaj and traditional ham producer Kodila

Partneři projektu při návštěvě Družstva Pomelaj a podniku Kodila, tradičního výrobce šunky, 8. dubna 2014

Příští den navštívili druhou destinaci, region Posavje. První návštěva v tomto regionu proběhla v obci Bizeljsko, kde byli seznámeni s turistickým ruchem v repnicích (turistika v tuřínových jeskyních). Repnice, místní zvláštnost, jsou jeskyně vyhloubené v křemenné skále, které byly omývány Panonským mořem a které dostaly jméno podle tuřínu (repa), protože místní obyvatelé v nich skladovali tuřín a jiné polní plodiny. Dnes jsou tyto písečné jeskyně součástí původního, historického, etnologického a kulturního dědictví tohoto regionu a staly se jednou z jeho největších zajímavostí. Další návštěva a prezentace proběhla ve Sdružení poskytovatelů turistických služeb v obci Zidanice (turistika ve viničních domcích). Tato obchodní organizace je družstvem, zatímco viniční domky jsou jedinečnou zajímavostí vinařské oblasti Posavje a představují autentická a skutečná turistická zařízení. Na závěr návštěvy tohoto regionu proběhly 2 další návštěvy – první z nich se konala ve vinařském a turistickém podniku Istenič, kde se účastníci seznámili s jeho historií, filozofií, výrobou sektů, šumivých vín a balzámového octa, jakož i s rozvojem vinařské turistiky se samozásobitelským ubytováním; druhá návštěva proběhla ve skanzenu Pleterje, který je muzeem ve volné přírodě a který představuje místní dědictví této odlehlé venkovské oblasti, a to jako významná památka tradičního slovinského stavebnictví dokumentující lidovou architekturu a způsob života v 19. století.

presentation of tourism in repnice and tourism in vineyard cottages

Během prezentace turistiky v tuřínových jeskyních a viničních domcích, 9. dubna 2014

Třetí den studijní cesty začal prezentací Úřadu cestovního ruchu v Bledu (Bled Tourist Board). Partneři byli informováni o výhledech a plánech této destinace z hlediska udržitelného rozvoje cestovního ruchu a souvisejícího potenciálu pro vytváření pracovních míst v sektoru služeb. Poté následovala prezentace Centra kompetence Semenj.si, které zastupuje turistické produkty s rozměrem dědictví. Tato iniciativa propojuje pojmy „kultura“ a „cestovní ruch“ a vytváří novou koncepci kulturní turistiky, která reprezentuje služby cestovního ruchu s důrazem na kulturní obsah.

Poslední návštěvní destinací byl region Notranjsko-Kraška. První návštěva zde proběhla v Institutu pro zachování přírodního a kulturního dědictví Jezerskihram („Jezerní chrám“), kde byla představena jeho historie a filozofie, jakož i aktivity ústavu v oblasti vzdělávání, podpory cestovního ruchu, ochrany přírodního a kulturního dědictví. V tomto ústavu se nachází rovněž muzeum s unikátním modelem jezera Cerknica (největší periodické / nestálé jezero na světě) a bohatý etnologický park. Dále byly prezentovány iniciativy Ekologického střediska Notranjska v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti. Zejména tato nevládní organizace, která působí jako centrum kompetence pro řízení projektů, podnikání, vzdělávání a udržitelný rozvoj venkova, realizuje řadu aktivit a projektů (také v roli vůdčího subjektu slovinské sítě ekologických poradců). Nakonec byli partneři seznámeni s konceptem interpretace přírodního a kulturního dědictví v této destinaci (dědické komunity), s historií a rozvojem mikrodestinace Cerknica, se strategií rozvoje cestovního ruchu v chráněné krajinné oblasti, s formami sdružování poskytovatelů, s koncepcí standardizace poskytovatelů a se situací v oblasti zaměstnanosti v sektoru služeb. Během setkání s místními zástupiteli diskutovali účastníci rovněž o významu dědických komunit jako o nástroji pro zajištění udržitelného rozvoje a o jejich důležitosti pro ochranu kulturního dědictví a vytváření pracovních míst.

Bled Tourist Board and Institute Jezerski hram

Prezentace Úřadu cestovního ruchu v Bledu a Institutu Jezerskihram, 10. dubna 2014

 

JESKYNNÍ DOMY TÍO TOBAS INTEGROVANÝ KULTURNÍ PROJEKT V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU, VOLNÉHO ČASU A EKOTURISTIKY ZAMĚŘENÝ NA ROZMANITÉ A UDRŽITELNÉ VENKOVSKÉ BYDLENÍ V JESKYNNÍCH DOMECH

Posted .

Tio Tobas

Jeskynní domy (Cave-Homes) Tío Tobas se nacházejí v kraji Guadix v severní Granadě, v přírodním prostředí asi 1 km od Alcudia de Guadix; jsou výborně přístupné po silnici odbočující z dálnice A-92. Leží uprostřed jedinečné enklávy přírodní a kulturní diverzity s panoramatickým výhledem na pohoří Sierra Nevada, a to v nadmořské výšce 1100 metrů. Tyto jeskyně jsou unikátním produktem cestovního ruchu, jelikož v Evropě žádná jiná lokalita tohoto druhu neexistuje.

Návštěvník těchto Jeskynních domů má možnost vidět prastarý přírodní systém, místo obývané jeskynními lidmi (troglodyty), který přetrval po tisíciletí, aniž ztratil cokoliv na svém půvabu. Architektonická originalita Jeskynních domů, jejich konstantní teplota, jakož i útulné a intimní vesnické prostředí, z nich činí velmi populární a vysoce ceněný typ ubytování.

Jeskynní domy Tio Tobas představují zařízení venkovského turistického ubytování s prověřenou kvalitou, které leží mezi třemi přírodními parky, a kde je dodržována Evropská charta pro udržitelný cestovní ruch. Toto venkovské turistické ubytovací zařízení je rovněž akreditováno jako informační středisko Národního parku Sierra Nevada.

Zmíněné venkovské ubytovací zařízení pro turisty zahrnuje 19 různých nezávislých domů s tradiční výzdobou a luxusními detaily. Všechny domy mají ložnici, obývací pokoj s krbovým vytápěním, i když teplota v místnosti je konstantní po celý rok (18ºC), plně vybavenou kuchyň a koupelnu. Každý z nich má rovněž terasu a/nebo zahradu. K dispozici jsou rovněž Jeskynní domy upravené pro osoby se zdravotním postižením. Nabídka Jeskynních domů Tío Tobas je určena pro všechny typy turistů (pro zdravotně postižené, mladé lidi, rodiny, přátelská a obchodní jednání). Kromě 19 jeskynních domů nabízí toto ubytovací zařízení rovněž bazén, restauraci, kavárnu, Wi-Fi připojení, firemní aktivity, řemesla a pokrmy kraje Guadix, jakož i výstavní obchod s výrobky z Andalusského přírodního parku. Dále obsahuje muzeum a interpretační centrum-workshop (Trópolis) pro obnovu, povznesení a šíření trogloditismu (tj. bydlení v zahloubených jeskyních) a národopisného dědictví v této oblasti. Toto venkovské ubytovací turistické zařízení rovněž zajišťuje stravovací a prádelní služby pro klienty.

Toto turistické zařízení organizuje různé aktivity:

 • Vyjížďky v kočáře do Guadix
 • Vyjížďky na koních
 • Trasa z Guadix do Jeskynních domů Tío Tobas
 • Výuka jízdy na koni

Vyjížďky po 4 trasách ve vozidlech 4×4 umožňují, aby turisté poznali zdejší přírodní prostředí a aby si vychutnali krásy a zvláštnosti krajiny.

 • Cyklotrasy a jízda na kolech po kolejích
 • Trasy pro pěší
 • Horské trasy
 • Trasa “Řeka Fardes-Sierra de Baza”
 • Trasa “Marquesado”
 • Trasa údolím řeky Alhama

Jeskynní domy Tío Tobas spolu s dalšími obchodními partnery v rámci Evropské charty pro udržitelný cestovní ruch v oblasti Sierra Nevada připravily katalog turistických (tématických) balíčků za účelem aplikace jednotných kriterií pro území v souladu s Evropskou chartou pro udržitelný cestovní ruch:

 • Pozorování ptáků v pohoří Sierra Nevada
 • Vodní kultura v oblasti Sierra Nevada
 • Mykologie v pohoří Sierra Nevada
 • Historie lidských aktivit v oblasti Sierra Nevada
 • Fotografování v pohoří Sierra Nevada
 • Jízda na koni v pohoří Sierra Nevada

Tento pestrý program byl vytvořen v rekreační středisku Tio Tobas Cave-Homes, které je centrem oddechu ceněným a propagovaným pro etnografické dědictví kraje Guadix, a ve kterém se můžete stále setkávat s 5 základními představiteli tohoto dědictví: chlebem, sýrem, vínem, řemeslem a troglodytismem.

Návštěva Jeskynních domů v Tío Tobas je zajímavá v každou roční dobu. Přijeďte a vychutnejte si přátelskou a rustikální atmosféru jeskyní, jakož i přírodní prostředí, ve kterém se nacházejí.

Kontaktní informace:

Tío Tobas Cave-Homes

Carretera de Almería, km 1, (18511) Alcudia de Guadix – Granada

Telephone: +34 958 698 350 / +34 607 622 226

Fax: +34 956 474 024 / +34 958 698 537

Web: www.tiotobas.com

Partneři CesR navštívili provincii Granada

Posted .

Regionální rada Granada hostila partnery z projektu CesR při mezinárodním jednání, které se konalo mezi 4. a 8. listopadem 2013.

Setkání bylo složeno z exkurzí na různé inovativní projekty cestovního ruchu, aby zástupci partnerů mohli získat hlubší představu o široké paletě dobrých a osvědčených postupů, které se uplatňují po celém regionu, a které jsou hnacím motorem venkovské ekonomiky v krajích.

Kromě exkurzí se během těchto pěti dnů konala i technická jednání o řízení projektu a ve městě Motril proběhla konference, které se zúčastnilo přes 80 lidí z odvětví, kterých se rozvoj venkova, sociálního podnikání a cestovního ruchu týká.

Během této konference první vicepresidentka regionální rady Granady Luisa García Chamorro, jakožto starostka Motrillu, uvítala účastníky projektu CesR a viceprezedentka pro místní rozvoj regionu Granada María Merinda Sádaba, představila experty a odborníky, kteří účastníkům přednesli své projevy a prezentace.

Během dne byly prezentovány některé nové turistické produkty, které Motril propaguje v zájmu větší rozmanitosti letní plážové turistiky a které využívají synergii mezi tradičním zemědělstvím a turistickými trasami na základě tří tématických koncepcí: subtropické farmaření, pěstování ovoce a zeleniny a cukrové třtiny. Zároveň se konference věnovala španělskému právnímu rámci pro firmy vlastněné zaměstnanci (družstva), které jsou receptem na tvorbu sociálních pracovních míst spojených s venkovskou turistikou. Konference se také věnovala příležitostem pro rozvoj venkova skrze propagaci turistiky seniorů (projekt TOURAGE realizovaný regionální radou Granady). Byly prezentovány aplikace v chytrých telefonech související s venkovskou turistikou v provincii Granada a samozřejmě nemohla chybět ani prezentace dílčích výsledků projektu CesR.

Z absolvovaných exkurzí stojí za zmínku zejména první den, kdy partneři navštívili kraj Guadix na severu regionu Granada a seznámili se s mezinárodní školou venkovské turistiky ENTURNA a poznali specifický druh venkovského ubytování typický pro tento kraj, tzv. casas-cueva (jeskynní domy), se kterými se seznámili při návštěvě turistického resortu „Cuevas del tíoTobas“.

Další exkurze hostům osvětlila zajímavý model spolupráce firem v rámci Asociace venkovské turistiky Údolí Velcrín, která realizuje propagační a koordinační aktivity cestorvního ruchu pro zvýšení kvality a počtu návštěvníků regionu.

V neposlední řadě došlo také k návštěvě skvělého příkladu spolupráce soukromého a veřejného sektoru. Jde o vytváření sítě služeb pro turistiku ve venkovských oblastech. Konkrétně se jedná o přírodní památku: La Cueva de lasVentanas (Jeskyně oken) v Granadě v lokalitě Píñar. Zdejší archeologické a turistické atrakce vedly ke vzniku mnoha různých služeb včetně: průvodcovské služby, která památku předvádí turistům a zajišťuje tlumočení; centra ekologické výchovy (škola na farmě); restaurace specializované na tradiční krajové jídlo; ubytování; dopravy k jeskyni a různých workshopů pro návštěvníky – to vše vedlo ke vzniku pracovních míst.

CesR partners in Granada province

Příručka dobré praxe představí aktivitami evropských regionů na venkově

Posted .

Olomoucký kraj ve spolupráci se zahraničními partnery projektu CesR vytváří příručku zjištěné dobré praxe v oblasti rozvoje venkova a podpory cestovního ruchu. Projekt CesR je postaven na partnerství a spolupráci regionů, univerzit a rozvojových agentur z osmi zemí EU.

Během projektu je hledána dobré praxe především v oblasti rozvoji služeb pro obyvatele a návštěvníky venkovských regionů, které dávají práci místním lidem a zvyšují zaměstnanost v periferních venkovských regionech. Venkovské regiony se po celé Evropě potýkají s problémem vysoké nezaměstnanosti a odlivem schopných mladých lidí, proto partneři projektu hledají cesty jak vytvořit příznivé podmínky pro rozvoj trhu služeb.

Příručka dobré praxe tvořena partnery z Polské akademie věd bude obsahovat z každého regionu alespoň jeden příklad vhodného nástroje podpory rozvoje venkova. Za Olomoucký kraj budou uvedena dlouhodobá a systematická podpora regionálních značek, které pomáhají místním a tradičním výrobcům a producentům s propagací a uplatněním se na trhu. V Olomouckém kraji je systém regionálního značení inovativně využíván i pro služby cestovního ruchu (ubytovací, stravovací a zážitky). Tento model certifikace služeb na základě kvality, šetrnosti k životnímu prostředí a respektu k potřebám imobilních a rodin s dětmi byl zahraničními partnery během studijní návštěvy v Olomouckém kraji v červnu letošního roku velmi pozitivně přijímán.

Během studijní návštěvy všech partnerů byla ve francouzském regionu Auvergne identifikována dobrá praxe zvyšující zaměstnanost ve venkovských regionech formou zaměstnaneckých družstev a jiných sociálních inovací. Dále pak v Kyperském regionu Troodos byla inspirací úspěšná spolupráce výrobců místních produktů s poskytovateli služeb cestovního ruchu, které umožňovaly návštěvníkům nahlédnout pod ruce místních řemeslníků.

Jeseníky

Zástupci partnerských regionů sezúčastnili Národní konference VENKOV

Posted .

Olomoucký kraj poprvé v historii hostil největší výroční setkání aktérů rozvoje venkova v České republice. Národní konferenci VENKOV se uskutečnila 1. – 3. října 2013 v Hranicích na Moravě a zúčastnilo více jak 400 účastníků nejen z řad zástupců obcí, neziskových organizací, podnikatelů zemědělců, krajů a ministerstev, které podporují rozvoj venkova. Národní konference VENKOV měla letos poprvé významný zahraniční rozměr, protože jí účastnilo více jak 50 zástupců místních partnerství, regionů či dokonce Evropské komise.

Cílem národní konference bylo setkání a diskuse nad nejdůležitějšími problémy venkova mezi všemi relevantními aktéry. Z tohoto důvodu bylo vytvořeno pět tematických bloků Zemědělství a venkov, Jak dál v samosprávě?, Zažijte venkov!, Služby jako cesta k zaměstnanosti, Zavádění CLLD do praxe.

Hlavním problémem venkova je zaměstnanost, proto se toto téma prolínalo všemi zmíněnými tematickými bloky, a to diskusí nad státní podporou veřejně prospěšných prací pro dlouhodobě nezaměstnané, podporou místní produkce a služeb cestovního ruchu či řešení racionalizace poštovních, obchodních, sociálních služeb na venkově.

Venkov conference

http://www.venkov2013.cz/ 

Regionální studijní návštěva partnerů projektu CesR v Lotyšsku

Posted .

Regionální studijní návštěva partnerů projektu CESR v Lotyšsku se konala ve dnech 9. až 13. září 2013. Tato návštěva byla organizována projektovým partnerem z Lotyšska – Střediskem pro evropské a přechodové studie (Centre for European and Transition Studies  / CETS) při Lotyšské univerzitě.

Během návštěvy měli partneři projektu CesR možnost seznámit se s konkrétními příklady venkovské turistiky a služeb cestovního ruchu v jednotlivých regionech Lotyšska – Mālpils, Allaži, Sigulda, Bīriņi a Saulkrasti – a vést diskusi o významu klastrů turististického ruchu pro regionální rozvoj se zástupci klastru turistického ruchu při národním parku Gauja a klastrové iniciativy „Saviļņojošā Vidzeme”; mohli se rovněž zúčastnit projektové konference s názvem „Výzvy a příležitosti pro zlepšení sociálně-ekonomického rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím podpory služeb cestovního ruchu”.

Hlavním cílem konference CesR bylo prodiskutovat společné aktuální problémy a vyměnit si zkušenosti v oblasti řešení sociálně-ekonomických problémů venkovských oblastí, a to včetně vytváření nových pracovních míst na základě využití potenciálu a možností, které poskytuje odvětví cestovního ruchu. Zvláštní důraz byl kladen na hodnocení různých forem spolupráce, například hodnocení vlivu klastrových iniciativ na rozvoj služeb cestovního ruchu, jakož i efektivního využití kulturního dědictví v oblasti podpory rozvoje cestovního ruchu.

Conference Malpils Manor

Konference „Výzvy a příležitosti pro zlepšení sociálně-ekonomického rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím podpory služeb cestovního ruchu”

Kromě koordinačních schůzek a konference v rámci projektu CesR proběhla následující setkání:

Ředitel hotelu „Mālpils Manor”, pan Ilze Steķe, informoval partnery projektu o historii a aktivitách tohoto hotelu. „Mālpils Manor” funguje jako vzorový hotel, který nabízí ubytování pro turisty i prostory a stravovací služby pro svatby a konference. Hotel nabízí lázeňské služby, kurzy vaření, jakož i naučné stezky pro pěší turistiku a cykloturistiku.

CesR partners visit the „Mālpils Manor”

Partneři projektu CesR při návštěvě hotelu „Mālpils Manor”

Během studijní návštěvy se partneři projektu seznámili s infrastrukturou cestovního ruchu v národním parku Gauja. Národní park Gauja, který letos slaví své 40. výročí a představuje historicky i kulturně cenné dědictví tohoto regionu, sehrává v rozvoji infrastruktury a služeb cestovního ruchu významnou úlohu. Město Sigulda a okolní oblast vykazuje statisticky největší počet přenocování ze všech venkovských oblastí v Lotyšsku. Sigulda je turisty nejnavštěvovanější venkovské město po Rize. Cestovní ruch a související odvětví jsou v regionu Sigulda hlavním zdrojem příjmů. Od obnovení lotyšské nezávislosti v roce 1991 je hlavní důraz kladen na zachování místních veřejných památek a parků, jakož i na podporu cestovního ruchu ve městě. Stojí za to zmínit jeden pozoruhodný úspěch: čtenáři časopisu „The Guardian” označili říční údolí Turaida a Gauja za nejkrásnější podzimní destinaci, která překonává dojem z impozantního ledovce Merino v Argentině i sklizně hroznů v Itálii.

Při návštěvě muzejní rezervace hradu Turaida (Turaida Museum Reserve) měli partneři projektu CesR možnost si prohlédnout nejnavštěvovanější turistický objekt v Lotyšsku, seznámit se s jeho službami a formami spolupráce s ostatními poskytovateli služeb cestovního ruchu v tomto regionu. Muzejní rezervace Turaida přitahuje nepřímo, pomocí hromadných sdělovacích prostředků, nové formy podnikání a osoby z jiných zemí.

Muzejní rezervace hradu Turaida je místem národního dědictví. V roce 2012 navštívilo tuto lokalitu celkem 220 744 turistů z různých zemí. Oblast o rozloze 42 hektarů je plná archeologických, architektonických, historických a uměleckých památek, z nichž všechny jsou svědky událostí z jedenáctého a dalších století. Aktivity v muzejní rezervaci Turaida jsou mnohostranné: kromě pořádání výstav se zaměřují na ochranu kulturního prostředí, zachování a formování krajiny, jakož i na různé akce určené pro návštěvníky.

Museum Reserve „Turaida”

Muzejní rezervace „Turaida”

Během návštěvy rekreačního střediska „Brūveri” prezentoval jeho majitel, pan Uldis Dvinskis, svou nabídku služeb cestovního ruchu a koncepci svého penzionu. Rekreační středisko nabízí pronájem konferenční místnosti a ubytování s vlastním stravováním, jakož i možnost vychutnat si tradiční saunu, okolní přírodu a kulturní dědictví ve spolupráci s místními poskytovateli turistických služeb. „Brūveri” je dnes největším rekreačním střediskem v regionu Sigulda.

Recreation center „Brūveri”

Rekreační středisko „Brūveri”

Účastníci dále navštívili jiné turistické zařízení v regionu Sigulda, penzion „Mauriņi”. Jeho majitelka, paní Māra Zemdega, představila svůj přístup k poskytování služeb cestovního ruchu a informovala účastníky o tom, že její penzion se specializuje především na větší akce a související služby. Majitelka penzionu „Mauriņi” využívá místní pracovní sílu, a to v závislosti na jednotlivých aktivitách požadovaných v průběhu těchto akcí.

Guest house „Mauriņi”

Penzion „Mauriņi”

Během setkání se zástupci klastru cestovního ruchu při národním parku Gauja diskutovali účastníci o významu jednotného řízení a koordinace systému pro dosahování společných cílů v oblasti cestovního ruchu, jakož i o potřebě přitavovat investory, zavádět inovace a zajišťovat výměnu informací a znalostí. Princip „triple helix” – spolupráce mezi podniky, místními orgány a univerzitou ve Vidzeme – byl zmíněn jako klíčový prvek pro zajištění efektivního fungování klastru vzhledem k dosahování stanovených cílů. Iniciativa na založení klastru cestovního ruchu při národním parku Gauja (GNP) započala koncem roku 2011; dnes sdružuje více než 50 členů, většinou poskytovatele služeb v oblasti cestovnícho ruchu, šest obcí, univerzitu ve Vidzeme a další subjekty. Sdružení „Asociace cestovního ruchu pro region Sigulda” (Sigulda Region Tourism Association) podepsalo v září 2012 smlouvu s Lotyšskou agenturou pro investice a rozvoj (Latvian Investment and Development Agency) týkající se financování a realizace projektu „Klastr cestovního při národním parku Gauja”.

Během setkání na krajském úřadě v Saulkrasti se zástupci klastrové iniciativy „Saviļņojošā Vidzeme”, obce Saulkrasti a odvětví cestovního ruchu byli účastníci informováni o spolupráci mezi obcemi ležícími na mořském pobřeží, která se zaměřuje na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu v této oblasti.

Partneři projektu CesR dále navštívili hotel „Bīriņi Castle”, kde se seznámili s organizací svatebních obřadů a firemních akcí. Hotel „Bīriņi Castle” trvale zaměstnává asi 60 lidí.

Tato studijní návštěva partnerů CesR byla především zaměřena na nové formy spolupráce mezi zástupci odvětví cestovního ruchu, včetně klastrů a klastrových iniciativ, a na různé příklady managementu cestovního ruchu z hlediska vytváření, obnovy a zlepšování jeho infrastruktury, jakož i na obratné využívání přírodního a kulturního dědictví, a to s cílem vytváření podmínek pro regionální rozvoj investic a turistického ruchu, a tedy i dobrých sociálních podmínek v regionu.

Turistické ubytování a doplňkové služby v Biebrzanských mokřadech v Polsku – případová studie Biebrza Eco-Travel

Posted .

Biebrza Eco-Travel, cestovní kancelář zaměřená na přírodu působící v Biebrzanských mokřadech (severovýchodní Polsko, Podleské vojvodství), je ukázkou toho, jak integrovat místní podnikatele a obyvatele v oblasti turistických služeb. Jedná se také o zajímavý příklad opačné tendence ve vývoji služeb ve venkovských oblastech, kdy doplňkové služby slouží jako impuls pro rozvoj ubytovacích služeb (zatímco v případě jiných osvědčených postupů zjištěných v rámci projektu CesR sloužilo ubytování jako základ pro rozvoj dalších služeb). Tímto dokazuje, že jakmile existují doplňkové služby, začnou se rozvíjet ubytovací zařízení.

Zakladatelkou a majitelkou společnosti Biebrza Eco-Travel je Katarzyna Ramotowska, která začala podnikat ve svých 20 letech jako studentka biologie. Na začátku 90. let nebyla v oblasti Biebrzanských mokřadů pro turisty k dispozici žádná ubytovací zařízení nebo doprava. Katarzyna byla jedinou kvalifikovanou a dostupnou průvodkyní a začala organizovat celý sektor cestovního ruchu úplně od základů.

Biebrza Eco-Travel posledních 20 let kombinuje různé služby na jednom místě a nabízí je turistům jako celý balíček. To zahrnuje úzkou spolupráci s 15 průvodci (vybranými ze 180 lidí, které Katarzyna Ramontowska vyškolila), 28 poskytovateli ubytování (vybranými z 300, kteří v oblasti působí), několika dopravci, asi 20 výrobci suvenýrů, 15 půjčovnami turistického vybavení a více jak 20 stravovacích zařízení (restaurace, bary, atd.) Všechny služby jsou dostupné v rámci jednoho společného turistického portálu Biebrzánských mokřad:

 • půjčovny vybavení (rafty, kajaky, kola, kánoe, dalekohledy, pozorovací dalekohledy, atd.)
 • lidoví umělci a výrobci suvenýrů,
 • pronájem autobusů, mikrobusů, terénních vozidel,
 • přírodní koučové, průvodci, odborníci na řeku Biebrza,
 • hostince, restaurace, bary,
 • návštěvy Biebrzánského národního parku.
Kayaking on the Biebrza River

Foto 1: Jízda na kajaku na řece Biebrza

Nejdůležitějším prvkem úspěchu je na míru vytvořená nabídka prožitků v přírodě ve formě dobře organizovaných balíčků, které zahrnují výlety do přírody, ubytování a doplňkové služby. Hlavní motivací pro návštěvu Biebrzánských mokřad je příroda. Biebrza Eco-Travel využila krásu přírody a začala nabízet výlety do odlehlých částí regionu. Společnost nabízí nejširší výběr zajímavých míst v regionu: pozorování ptáků, noční eskapády, rafting, lety balónem, procházky v mokřadech, stopování vlků, výlet za losy, za bobry, atd. Některé z nich probíhají ve formě samostatných krátkých výletů během pobytu turistů v Biebrzánském regionu. Společnost nabízí také kompletní programové pobyty, které zahrnují odborně vedené několikadenní poznávací výlety do přírody včetně ubytování, stravy a transferů.

Příklady balíčků a produktů nabízených společností Biebrza Eco-Travel:

Biebrza in a nutshell - wolf tracking

Foto 2: Balíček: Biebrza v kostce – Produkt: „veselé krávy“ z vesnice Brzostowo (krávy, které se v létě každý den v 5 hodin odpoledne brodí přes řeku)

Foto 3: Balíček: stopování vlků – 130 km autem, 12 km pěšky + 1 km přes bažiny

 Package: wolf tracking

Foto 4: Balíček: stopování vlků – Produkt: cesta přes bažinovou stezku

Biebrza Eco Travel doporučuje a spolupracuje pouze s předními poskytovateli ubytovacích služeb a průvodci prostřednictvím dohod o spolupráci, které stanovují pravidla a povinnosti pro zajištění nejlepší kvality a služeb pro zákazníky, kteří region navštěvují. Společnost používá své vlastní hodnocení ubytování a poskytovatelů služeb pomocí specifických hodnotících kritérií. Ubytovací zařízení kontroluje společnost Biebrza Eco-Travel pravidelně několikrát za rok, aby se standardy turistických služeb neustále zlepšovaly.

Examples of accommodation available in the Biebrza region

Foto 6 a 7: Příklady ubytování dostupného v regionu Biebrza

Tento systém zaručuje spolehlivé služby pro zákazníky a etický přístup k přírodě při návštěvě oblasti s kvalifikovaným průvodcem. Navíc tento systém přirozeně motivuje další poskytovatele služeb v regionu, aby zvyšovali úroveň svých služeb a své vlastní odborné kvalifikace a byli tak konkurenceschopnější.

Společnost investuje značné finanční prostředky do svých webových stránek: jejich struktury a umístění. Nové webové stránky v polském jazyce (http://new.biebrza.com) byly spuštěny v roce 2011 a anglickou verzi je stále možné najít na staré verzi stránek (http://www.biebrza.com). Díky tomu se při vyhledávání slova „Biebrza“ objevuje Biebrza Eco Travel ve všech vyhledávačích na prvních místech a zaujme tak potenciální zákazníky. Dobré vedení a silná motivace Katarzyny Ramotowské představují klíčové prvky, které přispěly k úspěchu tohoto projektu. Kromě toho musí být zdůrazněn i další rozvoj společnosti (rozsah jejích činností a služeb), jelikož se majitelka společnosti stará také o propagaci a zlepšení ekologického povědomí lidí. Katarzyna Ramotowska se zúčastnila již více jak 100 televizních a rádiových pořadů a vedla mnoho reportáží tisku v regionu. Je také vítězkou soutěže o „Nejlepšího průvodce roku 2011“, kterou pořádá Rynek Podrózy (jeden z předních polských turistických magazínů). Tento profesionální přístup může podpořit další místní podnikatele v tom, aby se ke společnosti přidali a posílili tak svou pozici na místním trhu poskytovatelů služeb. Následkem toho může přispívat k vytváření nových pracovních míst v oblasti, nebo alespoň k udržení těch stávajících a zlepšení jejich udržitelnosti během celého roku.

 

Adresa společnosti:

Katarzyna Ramontowska

Biebrza Eco-Travel

ul. Kościuszki 26/11, 19-110 Goniądz

e-mail: eco-travel@biebrza.com

http://www.biebrza.com/en/

http://new.biebrza.com/

Studijní návštěva v Olomouckém kraji

Posted .

Na počátku června 2013 proběhla studijní návštěva v Olomouckém kraji, na které se zástupci partnerů projektu CesR setkali s cílem získat znalosti o dobré praxi v oblasti rozvoje venkova a podpory cestovního ruchu v Olomouckém kraji.

Studijní návštěvy se účastnilo 13 zahraničních hostů ze 7 evropských zemí.

První den studijní návštěvy byl věnován konferenci, na které byl přítomným aktérům rozvoje venkova a cestovního z Olomouckého kraje znovu představen projekt CesR a jeho cíle. Díky prezentaci Thomase Ducloutriera z Výboru pro rozvoj turistiky v Auvergne získali účastníci konference první informace o identifikované dobré praxi v dosud navštívených regionech. Dále byly Martou Novotnou z Krajského úřadu Olomouckého kraje představeny aktivity a nástroje Olomouckého kraje na podporu rozvoje venkova.

Conference in Olomouc

Konference 11. června 2013 – úvodní slovo náměstka hejtmana Olomouckého kraje Michala Symerského

Poté následoval blok prezentaci zástupců Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva zemědělství, kteří přítomné seznámili se s aktuálními informacemi o podpoře cestovního ruchu, mezinárodní spolupráce a rozvoje venkova po roce 2013.

Závěrečná část konference byla věnována příkladům inovativních projektů v Olomouckém kraj. První z nich představila Kateřina Čadilová, která přítomné informovala o systému a výsledcích regionálního značení, který je v Olomouckém kraji velmi úspěšné i díky spolupráci a finanční podpoře Olomouckého kraje. Následně Ivo Škrabal, představil aktivity a cíle prvního Podnikatelsko-zaměstnaneckého družstva (BEC) v Olomouckém kraji, které je postaveno na dobrých zkušenostech ve Španělsku a Francii.

“Prezentace z konference jsou zveřejněny zde

Následovala studijní exkurze v obci Bouzov, kde starosta Zdeněk Foltýn představil projekty zaměřené na rozvoj cestovního ruchu v této atraktivní obci. Následovala exkurze hlavního lákadla regionu a to hradu Bouzov v doprovodu kastelánky  Zuzana Šulcová. Na závěr exkurze byly představeny aktivity regionálních značky Haná.

Bouzov Castle

Návštěva obce Bouzov se neobešla bez krátké prohlídky pohádkové dominanty Olomouckého kraje

Druhý den studijní návštěvy byl věnován nezbytnému jednání Řídícího výboru projektu, po kterém následovala exkurze v obci Horní Lipová, kde:

–          pan Josef Sekula, majitel penzionu Kovárna představil kromě renovovaného penzionu i ostatní služby (sjezdovka, turistická ubytovna, bed and breakfast), které poskytuje svým hostům;

–          pan Zdeněk Korčián, majitel penzionu U Ospalého heligónu a divadelní umělec představil svůj penzion a společenské akce, které pomáhají do Horní Lipové přilákat návštěvníky. Jednou z atraktivit zapadlé obce Horní Lipová je i úzká vazba na film Alois Nebel a turistickou aplikaci spojenou s tímto regionem a filmem.

Meeting with pensions owners Partnerům byly představeny příklady dobré spolupráce v obci Horní Lipová

Poté proběhlo představení příkladů dobré praxe v turistickém centru Ramzová, kde:

–          pan Miroslav Jon, majitel penzionu Sv. Rocha, který svým hostům kromě ubytování nabízí i služby spojené s wellness;

–          paní Hana Olejníková, koordinátorka regionální značky Jeseníky představila aktivita a výsledky činnosti regionální značky pro certifikované výrobce a poskytovatele služeb.

Na závěr vyčerpávajícího dne proběhla příjemná exkurze nově vzniklého minipivovaru Kolštejn, který je další z dílků do mozaiky služeb nabízených Relax centrem Kolštejn.

Poslední den studijní návštěvy celý proběhl v údolí řeky Desné. Olomoucký kraj se rozhodl představit zúčastněním zahraničním partnerům služby spojené s aktivním trávením volného času na venkově. Konkrétně se jednalo o:

–          Multifunkční areál Kouty, za doprovodu ředitele Petra Marka

–          Obec Loučná nad Desnou a volnočasový areál Kocián, za doprovodu starosty Pavla Martínka

–          Ruční papírnu Velké Losiny

Velmi zajímavý příklad spolupráce veřejného sektoru se soukromými investory osobně představil starosta obce Loučná Pavel Martínek, která dlouhodobě investuje do volnočasového areálu Kocián a centra obce, čímž přiměla soukromého majitele dlouhodobě nevyužitého zámku k jeho renovaci.

 

Projekt CesR poskytuje vazby na největší obchodní shromáždění v Irsku – CorkMEET 2013 – se skupinou firem ze Slovinska

Posted .

Největší Irské fórum pro vytváření podnikatelských vazeb, CorkMEET 2013, se konalo v Corku od 10. do 12. dubna 2013. CorkMEET se poprvé konalo v roce 2009 a jedná se o mezinárodní fórum zaměřené na vytváření podnikatelských vazeb, které je otevřeno irským a mezinárodním malým a středním podnikům ze všech odvětví, které chtějí expandovat na nové trhy nebo hledat nové partnery. Třídenní akce nabídla společnostem celou řadu obchodních aktivit včetně předem sjednaných schůzek, obchodní konference, gurmánského pohoštění s jídlem a nápoji pouze z místních zdrojů a společenské večeře, všechny tyto programové body představují příležitost k vytváření důležitých kontaktů.

Vytváření vazeb probíhalo prostřednictvím projektu CesR Interreg IVC, kdy zástupci rady hrabství Cork informovali partnery účastnící se na projektu CesR o projektu irského partnera.

Slovinsko, jeden z osmi evropských partnerů, kteří se projektu CesR účastní, vyjádřilo zájem o tuto událost a partneři projektu CesR v Irsku zprostředkovali kontakt s pořadateli fóra CorkMEET.  Partner projektu CesR ve Slovinsku zorganizoval cestu 11 zástupců, kteří navštívili obchodní setkání v Corku.  Tito zástupci pocházeli z 8 různých podniků ve Slovinsku.

Všechny podniky, kteří se zúčastnili CorkMEET, dostaly nabídku na až 16 předem naplánovaných dvoustranných jednání s firmami dle svého výběru, která probíhají ve formátu rychlého vytváření obchodních vazeb. Tato jednání byla předem zvolena jednotlivými zástupci na webové stránce CORKMEET 2013. Více než 400 účastníků provedlo registraci a využilo více jak 7 500 individuálních jednání a vytvořilo tak tisíce obchodních partnerství mezi malými a středními podniky v Irsku i v zámoří.

Přestože většina zástupců (85 %) byla tvořena irskými podniky, zúčastnili se i zástupci podniků z

 • United Kingdom Trade & Invest – podniky z Bristolu a Walesu.
 • InterTrade Ireland – vládní agentura zaměřená na veškerý irský obchod.
 • Polská ambasáda, Oddělení pro obchod
 • Slovinsko – SPIRIT & Agentura pro místní rozvoj MURA Ltd.
 • Slovensko
 • Polsko
 • Belgie

V rámci fóra CorkMEET se v exhibiční zóně prezentovalo více jak 31 interaktivních stánků s účastí podpůrných vládních agentur, organizací na podporu exportu a ambasád, které měly usnadnit řešení dotazů a poptávek a podporovat obchodní růst a exportní potenciál.

CorkMEET 2013 je neziskovým partnerstvím mezi Radou hrabství Cork a Rady města Cork, hrabství Cork a Podnikové rady města a Komory města Cork.

Corkmeet Slovenia

Oblastní návštěva CesR v Auvergne (Francie)

Posted .

Partneři projektu CesR se setkali v regionu Auvergne ve dnech od 16. do 18. dubna 2013 na studijní návštěvě organizované Regionálním výbore pro rozvoj turistiky v Auvergne (CRDTA).

Cílem této cesty pro 19 účastníků bylo prohloubit si znalosti na dobrých příkladech z Auvergne, vybraných Výborem z oblasti služeb pro ubytování klientů-turistů na straně jedné, a sdílení pracovního místa na straně druhé.

Během této studijní návštěvy proběhlo několik jednání, nezbytných pro řízení projektu a studijních exrkuzí:

–          pan Erwan Le Capitaine, regionální koordinátor Accueil Paysanu, představil sdružení se specifickým zaměřením na služby nabízené farmáři, kteří jsou majiteli ubytování.

–          pan Samuel Houdemon otevřel dveře do Fortuniès 1864, což jsou dva půvabné prázdninové domky v hornaté venkovské oblasti v Cantal. Představil také četné služby nabízené klientům a zapojení sousedních poskytovatelů služeb.

Zástupci partnerů projektu CesR společně s Samuelem Houdemonem během studijní exkurze v Fortuniès 1864.

Zástupci partnerů projektu CesR společně s Samuelem Houdemonem během studijní exkurze v Fortuniès 1864.

–          pan Stéphane Crégut představil své podnikání: reality AIP Sancy a Arvernha Resorts. Pan Crégut poskytuje investorům pomoc při koupi a následném pronájmu chat a apartmánů na dovolenou v Sancy. V rámci celé správy ubytování zajišťuje: rezervace, příjem hostů, údržbu a přidružené služby.

–          pan François Bigot, majitel hotelu Le Charlet v La Bourboule, vysvětlil své provozní metody turistického ubytování nabízeného k pronájmu blízko svého hotelu. Toto blízké sousedství umožňuje důležitou spolupráci, obzvláště pokud jde o služby pro klienty.

François Bigot představuje svou společnost partnerům projektu CesR

François Bigot představuje svou společnost partnerům projektu CesR

A nakonec to byly tři prezentace vyhrazené problematice sdílených pracovních míst a zkrácených úvazků.:

–          pan Michel Yperzeele představil detailně svou společnost pro sdílení pracovních míst, nazvanou Exceltio. Tento typ struktury umožňuje zajištění personálu klientům dle jejich potřeb, aniž by klient/podnikatel byl vystaven rizikům a administraci spojených s tím, že má zaměstnance. Exceltio zaměstnávání svůj personál na základě smluv na dobu neurčitou, což je důležitou podmínkou a benefitem pro jeho zaměstnance, kteří by jinak je obtížně na venkově sehnali plný úvazek na dobru neurčitou.

–          paní Aurélie Laniray a paní Clotilde Maire, vysvětlily fungování GE2A, což je asociace zaměstnanců, pracující v regionu Auvergne v oblasti sportů a volného času. Tato asociace zajišťuje pro své členy práci trenérů, rozhodčích či průvodců, kterou si objednávají místní sportovní kluby, turistická centra či obce.

–          nakonec pan Antoine Faure z Appuy Créateurs v úvodu představil základní principy zaměstnaneckých družstev (nebo také BEC Business and Employment Co-operative) a výrobních družstev (SCOP – Societes cooperatives et participatives). Poté následovala prezentace o činnosti a vizích družstva Appuy Créateurs.

Tyto četné příklady, které poskytly, i když jen částečné řešení, obohatily myšlenky partnerů CesR, jak zrealizovat přidružené služby pro klienty penzionů a chat na venkově, kde není ekonomicky rentabilní přijímat zaměstnance na plný úvazek.

Více informací Vám poskytne Thomas Ducloutrier, Regionální výbor pro rozvoj turistiky v Auvergne, tel.: +33 (0) 4 73 29 49 40, e-mail: thomas.ducloutrier@crdt-auvergne.fr.

Chata Magoda na polské straně Beskyd – příklad domova pro dovolené a penzión pro turisty se službami z vlastních zdrojů

Posted .

Partneři CesR mají v úmyslu vytvářet příznivé podmínky pro rozvoj opomíjeného trhu turistických služeb v domech pro trávení dovolené s možností vlastního zajištění stravy. Různé příklady z mnoha evropských zemí dokazují zvyšující se poptávku po takovémto druhu služeb.

Chata Magoda je jeden z dobrých příkladů ubytování s možností vlastního zajištění stravy a s nabídkou dalších služeb. Chata Magoda funguje jako penzión a domov pro dovolenou ve venkovské oblasti polských Beskyd (jihovýchodní Polsko).

Majitelé penzionu Madoda pan Jagoda Miłoszewicz a Maciek Pawlik se ze Štětína přestěhovali do Lutowiska v Beskydách v roce 2004 s ideou změnit přechodem z velkoměsta do venkovské oblasti svůj životní styl. Postavení penziónu trvalo rok a půl a dva roky, než byla zahájena první turistická sezona. Penzión byl nazván chata Magoda (název je odvozen od jmen majitelů, Maciek a Jagoda), s 12 lůžky v ložnicích pro 2, 3 a 4 osoby.

Majitelé chaty Magoda si pronajali také prázdninový dům zvaný chata Bojkowska. Tato 100 let stará chalupa byla v roce 2010 zcela zrenovována a vybavena moderní technikou, koupelnou a topením. Nabízí osm lůžek ve třech stylových ložnicích. Chata Bojkowska se ukázala být velmi úspěšnou investicí již svou první sezónou v roce 2011 a byla pro letní a zimní sezonu roku 2012 zcela rezervována. Kromě toho byly zamluveny rezervace již na samém začátku roku 2013.

Další služby nabízené v penzionu Magoda a chatě Bojkowska (ubytování s vlastním zajištění stravy) lze rozdělit do dvou typů: ty, které jsou nabízené přímo majiteli a ty, které jsou nabízené místními podnikateli, kteří s majiteli spolupracují. Majitelé penziónů, i když pracují sami, zaměstnávají pro poskytnutí interních služeb až dva pracovníky. Turistům ubytovaných v chatě Magoda je nabízeno ubytování a dvě jídla (snídaně a večeře). Chata Bojkowska se pronajímá jako a prázdninový dům s možností objednávky regionálních výrobků pro snídaně a večeře (chléb, sýr, med, jam, párky, atd.) a domácí obědy (polévka, hlavní jídlo, moučník a ovocný kompot). Toto je možné díky úzké spolupráci s místním provozovatelem, poskytujícím stravování turistům využívajících možnosti ubytování s vlastním zajištěním jídla.

Ubytování v chatě Bojkowska

Ubytování v chatě Bojkowska

Pro turisty ubytované v penziónu a v chalupě jsou k dispozici také služby z vlastních zdrojů:

 • táborák s opékáním uzenin,
 • jízda na saních a vatra,
 • sendviče pro výlety,
 • půjčovna běžek,
 • půjčovna saní,
 • doprava pro 6 osob,
 • obchod se suvenýry, nabízející výrobky od místních podnikatelů: med, místní alkoholické nápoje (ovocné likéry), džem, ručně malované pohlednice, knihy, tištěné průvodce, mapy, výrobky místního umění – lovci snů, uháčkované ubrousky, vlněné ponožky, šperky, plstěné výrobky,
 • krywulki – široká korálková bižuterie, tkaná jemnými skleněnými korálky, viz www.pracownia-miodosytnia.pl.

Další služby nabízené místními podnikateli musí být rezervovány předem: jízda na koni, chůze s holemi (nordic walking), výrobky z vrbového proutí, keramika a dílny na výrobu plsťoviny a masáže.

 

Ubytování v chatě Bojkowska

Ubytování v chatě Bojkowska

Několik faktů o chatě Bojkowska a její poloze

Chata Bojkowska je částí ekomuzea “Tří kultur”, která je na stezce v osadě Lutowiska. Ekomuzeum (muzeum beze zdí) je tematické muzeum s exponáty, rozptýlenými v různých lokalitách. Exponáty vytvářejí živoucí sbírku přírody a kultury regionu. Jméno tří kultur je spojeno s historií regionu, ve kterém před 2. světovou válkou žily tři národy – Židé, Ukrajinci a Poláci.

Chata Bojkowska je také jednou částí z „chýší“ na stezce Bojkowskie – zvláštní typ starých domků, sloužící jak pro živobytí, tak pro práci, vytvořené tesaři z toho, co bylo v přírodě k dispozici: dřevo, kameny, sláma a hlína.

Lutowiska je společenství v Podkarpatském vojvodství (476 km2) s méně než 2200 obyvateli (hustota obyvatelstva – 5 lidí na km2). 82% oblasti je pokryto lesy. Je zde 57 institucí, turistických stezek (107 km), stezek pro koně (142 km) a cyklostezek (106 km).

Address:

Chata Magoda

Gospodarstwo agroturystyczne

Jadwiga Miłoszewicz

38-713 Lutowiska 27

e-mail: chatamagoda@gmail.com

www.chatamagoda.pl

Setkání regionální pracovní skupiny konané v Corku, Irsko

Posted .

První místní pracovní jednání organizované Regionální radou Cork County, která je partnerem projektu CesR, se konalo 28. února 2013 v budově Regionální rady.

Jednání se účastnilo 17 zástupců relevantní aktérů z oblasti venkova a cestovního ruchu. Jednalo se o tyto aktéry:

 • Reionální rada Cork County
 • Fáilte Ireland (Národní agentura pro cestovní ruch)
 • Irská asociace penzionů
 • Irská asociace hotelierů
 • Majitelé penzionů
 • Univerzita Cork
 • Technologický institut Cork
 • tvůrci Vstupní analýzy

V rámci jednání proběhla prezentace projektu CesR, která zúčastněným poskytla celkový pohled cíle, účel a aktivity projektu. Pak následoval přehled záměrů účastníků místního pracovního jednání. Členové byli upozorněni na to, že účelem pracovní skupiny je zhodnocení vědomostí a dobrých pracovních technik v různých partnerských regionech a prozkoumání cesty pro úspěšný transfer těchto dobrých zkušeností do odvětví ubytování bez stravy (self-catering accomodation) v Irsku. Příručka dobré praxe a zásad bude rozpracována v roce 2014 a bude shrnovat doporučení pro regionální a místní veřejnou politiku, založenou na dobrých zkušenostech, získaných v každém partnerském regionu.

Konzultant pro turistiku společnosti CHL Consulting Ltd prezentoval vstupní regionální analýzu připravenou pro Cork County. Poté následoval diskuse nad předloženou analýzou. Vyvstala jedna klíčová sporná otázka – otázka klasifikace ubytování s bez zajištění stravy. Členové skupiny upozornili, že zatímco klasifikační systém je vhodný, v Irsku není vhodná žádná legislativa, která by přinutila majitele ubytování bez zajištění stravy podílet se na tomto klasifikačním schématu. Na setkání bylo odsouhlaseno vyhledávání informací o vhodném klasifikačním systému v každém z ostatních partnerských regionů.

Skupině byly prezentovány znalosti ze dvou předchozích partnerských návštěv v Gozo na Maltě a v regionu Troodos na Kypru.

Attendees at Cork Regional Workgroup Meeting

Attendees at Cork Regional Workgroup Meeting

CesR uskutečnila prezentaci pro členy Výboru regionů v Dublinu

Posted .

Ve dnech 28. února a 1. března 2013 se v Dublinu uskutečnila konference Výboru regionů na téma nové dovednosti a nová pracovní místa („Konference Evropa 2020 – agenda nových dovedností a pracovních míst“). Toto téma je jedním ze 7 prioritních témat strategie Evropa 2020, přijatých Evropskou unií.

Projekt CesR byl na popud Výboru regionů prezentován v rámci konference společně s dalšími projekty financovaných EU, které jsou zaměřené na zaměstnanost a lidské zdroje.

Partnery projektu CesR při této příležitosti zastupoval pan Thomas Ducloutrier z Regionální výbor pro rozvoj turistiky v Auvergne a pan Fergal Gough z Regionální rady Cork County.

Tato událost byla vynikající příležitostí pro projekt CesR, jak informovat o jeho cílech a výsledcích 200 evropských významných aktérů, kteří se konference zúčastnili.

Více informací o této události najdete zde:

http://www.cor.europa.eu/en/news/events/Pages/europe-2020-conference-agenda-for-new-skills-and-jobs.aspx

 

Presentační panel pro projekt CesR

Presentační panel pro projekt CesR

 

 Konference „Agenda nových dovedností a pracovních míst" v Dublinu


Konference „Agenda nových dovedností a pracovních míst” v Dublinu

Studijní cesta v rámci projektu CesR: Troodos, Kypr

Posted .

Čtvrtá schůzka partnerů projektu CesR proběhla v kyperském městě Troodos, a to v týdnu od pondělí 10. prosince 2012. Toto setkání na Kypru mělo dva cíle:

– prodiskutovat organizační otázky týkající se projektu a stanovit další postup;

– navštívit a osobně se seznámit s příklady osvědčených postupů vzhledem k podpoře udržitelného rozvoje v oblasti venkovského turismu, poskytování pečovatelských a dalších služeb, jakož i z hlediska různých forem spolupráce při zajišťování zaměstnanosti na venkově, jako jsou práce na částečný úvazek, flexibilní pracovní doba a sdílení pracovního místa.

 

CesR Steering Committee meeting in Troodos

Řídící výbor CesR na svém zasedání v Troodos

Všichni partneři byli ubytováni v hotelu Troodos (www.troodoshotel.com), který je strategicky umístěn v samém srdci národního lesního parku Troodos, v nejvyšším bodě ostrova, odtud navštěvovali různé vesnice v regionu vzdálené jednu hodinu jízdy autem.

V úterý odpoledne po zasedání řídícího výboru navštívila skupina oblast Pitsilia na jihovýchodě regionu Troodos. Skupina navštívila vesnici Agros (www.agros.org.cy) a rodinné podniky Nikis Workshop a Rose House, které jsou založeny na tradičních zemědělských a živočišných produktech; získala informace o místním hotelu «Rodon» (www.rodonhotel.com), který je provozován jako veřejná společnost kotovaná na burze a vlastněná obyvateli obce a lidmi pocházejícími z této oblasti.

Později odpoledne skupina navštívila vinařský závod Tsiakkas (http://199.236.92.105/tsiakkas/) v obci Pelendri (www.pelendri.org) a poté se její členové setkali s majitelem taverny Symposio (http://www.pelendri.org/english/symposio.shtm), což je hospůdka typická pro horské vesnice. Na této taverně je zajímavé to, že její majitelé vlastní řadu sousedních domů, které jsou po celý rok k dispozici turistům, jakož i lidem, kteří v rámci svých služeb nabízejí stravování a úklid.

 

 

CesR partners in Troodos

Partneři projektu CesR v Troodos

Ve středu ráno partneři navštívili národní park Troodos a Ekologické středisko na náměstí v Troodos (http://cypruslife.akrifiles.net/Page224.html); později navštívili vesnici Platres (www.platres.org). V místním kulturním domě byli seznámeni s činnostmi tří sesterských organizací:

– Troodos Development Company (Rozvojová agentura Troodos)

– Troodos Regional Tourist Development Board (Výbor pro rozvoj regionálního turismu) a

– Troodos Network, společnost realizující projekty a příslušné aktivity.

Jejich společné úsilí lze považovat za velmi dobrý příklad místních osvědčených praktik, pokud se jedná o využití synergie a společného postupu státních a místních aktérů při prosazování hospodářského rozvoje regionu Troodos.

 

Casale Panayiotis

Casale Panayiotis

 

V odpoledních hodinách skupina navštívila oblast Marathasa a vesnici Kalapanayiotis (www.kalopanayiotis.com).  V obci Kalopanayiotis navštívili její členové jeden z nejprogresivnějších projektů agroturistiky na Kypru, Casale Panayiotis (www.casalepanayiotis.com), který nabízí venkovské ubytování a stravování. Zde byli přivítáni majitelem, který je i předsedou místní obecní rady a prezidentem Troodos Development Company. Byli informováni o projektech probíhajících v obci za účelem rozšíření a zlepšení místních turistických  služeb. Casale Panayiotis je velmi zajímavým příkladem společného řízení ubytovacích zařízení patřících různým majitelům. Byl zde vytvořen správní orgán, který poskytuje různé služby pro zákazníky.

Ve čtvrtek ráno partneři navštívili oblast vinařských obcí v dolní jižní části regionu, kde se setkali s majitelem vinařskoho závodu Lambouri v Platres Kato, (www.lambouri.com). Později se zúčastnili společné otevřené konference o rozvoji venkova a agroturistiky s účastí řady členů místních rad několika vesnic a veřejných činitelů obce Omodos.

Oficiální návštěva byla zakončena pozdě v noci čtyřhodinovým odborným setkáním, během něhož partneři prezentovali svou práci týkající se zpracování SWOT analýzy pro své regiony, jakož i následné kroky. Dále byly projednány záležitosti vztahující se k budoucím setkáním v roce 2013.

 

Studijní cesta a veřejná konference v rámci projektu CesR: Cork county, Irsko

Posted .

Třetí zasedání a studijní návštěvu partnerů projektu CesR hostil region Cork county ve dnech 10. až 14. září 2012.

Události se zúčastnili zástupci všech 8 partnerských regionů projektu CesR. Všichni účastníci se shodli na tom, že setkání na půdě irského partnera a související konference o cestovním ruchu byly velmi úspěšné akce.

Akce umožnila vynikající výměnu informací a pomohla identifikovat nové poznatky a osvědčené praktické postupy, které mají potenciál vzhledem k aplikaci ve všech partnerských regionech.

Zahajovací setkání partnerů projektu CesR se uskutečnilo 11. září v kamenné budově bývalého obilného sila přestavené na moderní konferenční zařízení, v areálu venkovského sídla a samozásobovacího ubytovacího zařízení Ballymaloe, v irské venkovské krajině 32 km východně od města Cork.

Nejprve byly každým partnerem prezentovány finanční a administrativní záležitosti projetku CesR. Následovala prezentace paní Hazel B. Allen, majitelky zařízení Ballymaloe, po které proběhla pěší prohlídka 100 akrové plochy ekologické farmy patřící k Ballymaloe Cookery School a samozásobovacímu (self-catering) ubytovacímu zařízení (www.ballymaloe.ie).

K hlavnímu venkovskému sídlu Ballymaloe přiléhá celkem 7 přestavěných jednoložnicových a dvouložnicových venkovských domků, které byly dříve používány pro zemědělské účely. Dále bylo přistaveno 8 dřevěných chat, které slouží pro ubytování zaměstnanců a hostů; 9 samozásobovacích domků je připojeno k budově Cookery School.

 

CesR Irish Partner Meeting in The Grainstore, Ballymaloe, Shanagarry, East Cork.

CesR Irish Partner Meeting in The Grainstore, Ballymaloe, Shanagarry, East CorkSetkání partnerů projektu CesR v Irsku, Grainstore, Ballymaloe, Shanagarry, Východní Cork

 

Tento příklad osvědčených praktik byl jasným důkazem udržitelného přístupu k zemědělství, potravinářskému turismu a samozásobovacím ubytovacím službám. Na členy skupiny zejména zapůsobil rodinný étos podniku Ballymaloe, stejně jako zapojení a partnerství místní komunity při vytváření nových pracovních míst a rozvoji venkova.

Konference o cestovním ruchu s názvem «Podpora cestovního ruchu v Cork county: Přístup na základě osvědčených praktik» se konala v hlavní budově Regionální rady Cork county, dne 12. září 2012 (www.corkcoco.ie).

 

Ms. Anne O’Donnell, Tourism Development Officer, addressing CesR Tourism Conference, County Hall , Cork, Ireland on 12 September 2012

Paní Anne O’Donnell, vedoucí pracovník pro rozvoj cestovního ruchu, při projevu k účastníkům konference o cestovním ruchu v rámci projektu CesR, County Hall, Cork, Irsko, 12. září 2012

Konference o cestovním ruchu se zúčastnilo přes 90 delegátů z cestovních agentur a veřejných organizací působících v hrabství Cork.

Promluvili zástupci jihozápadní sekce Failte Ireland, Regionální rady Cork county, Port of Cork, místních akčních skupin a Food Tourism, jakož i zástupci cestovních kanceláří z Cork county. Účastníci konference projednali silné stránky a příležitosti regionu jako mezinárodní turistické destinace. Zejména se zaměřili na vytváření pracovních míst, zaměstnanost a na problematiku odvětví samozásobovacích ubytovacích služeb.

Partneři projektu CesR byli informování o vedoucí roli, kterou Regionální rada Cork county sehrává při propagaci a popoře cestovního ruchu v regionu, jakož i partnerského přístupu v rámci rozvoje vztahů s Národním úřadem pro rozvoj cestovního ruchu, Failte Ireland. Byly projednány stěžejní projekty, jako je Mizen Bridge Experience a Spike Island. Dále byla prodiskutována problematika periferních venkovských oblastí z hlediska jejich atraktivity pro turisty a byla předložena možná řešení.  Rovněž byly zdůrazněny unikátní potravinové produkty a destinace turistických okružních plaveb  v Cork county. Kromě toho se partneři projektu CesR dozvěděli o úkolech místních venkovských akčních skupin týkajících se přístupu k evropským finančním prostředkům a financování místních projektů v oblasti cestovního ruchu.

Tuto konferenci o cestovním ruchu rovněž sledovaly místní sdělovací prostředky, které pozitivně informovaly o projektu CesR a programu INTERREG IVC, a dále o regionu Cork county jako o mezinárodní turistické destinaci.

 

CesR Partners at County Hall Buildings, Cork.

Partneři projektu CesR u budovy County Hall, Cork.

Poslední celý den studijního pobytu byl věnován návštěvě přístvavu města Cork, a to včetně prohlídky hotelu Bella Vista, samozásobovacího ubytovacího zařízení a Cork Harbour Angling Hub; účastníci se zajímali o to, jakým způsobem tento integrovaný přístup prospívá turistickému rybaření a poskytovatelům ubytování v Cobh a širším okolí přístavu.

Bella Vista (www.bellavistahotel.ie) je dvouhvězdičkový hotel, který se nachází na vyvýšeném místě ve městě Cobh. Poskytuje nádherný výhled na město a Cork Harbour. Kromě 18 en-suite pokojů a bloku 10 samozásobovacích jednotek nabízí tento hotel také flotilu 10 dobře vybavených rybářských lodí, přičemž je velmi oblíbený mezi německými a holandskými rybáři. Pronajímatelé člunů a rybářského nářadí v oblasti přístavu se spojili s poskytovateli ubytování, hospod a restaurací pod záštitou Failte Ireland (Národní úřad pro rozvoj cestovního ruchu), a podporují Cork Harbour jako vynikající turistickou destinaci. Iniciativa Angling Hub of Excellence je velmi podporována místní komunitou i místními poskytovateli ubytovacích služeb. Další informace lze nalézt na http://corkharbouranglinghub.blogspot.ie a www.failteireland.ie.

Tato část studijní návštěvy zahrnovala rovněž výlet na Spike Island, Cork Harbour.

Ostrov Spike zaujímá klíčovou polohu v dolní části přístavu Cork, který je druhým největším přírodním přístavem na světě. Spike Island byl nedávno převeden do vlastnictví Regionální rady Cork county a v současné době je rozvíjen jako hlavní tradiční a mezinárodní turistická atrakce. Ostrov má rozlohu 104 akrů a byl postupně útočištěm pro klášter, pevnost i věznici, které zde zanechaly své stopy. Regionální rada se snaží rozvíjet ostrov tak, aby dokumentoval 1400 let starou historii a irskou diasporu. Předpokládá, že rozvoj ostrova Spike jako atrakce pro turisty pomůže navázat na stávající cestovní ruch a infrastrukturu památek v oblasti Cork Harbour (www.spikeislandcork.ie).

Dne 13. září 2012 se rovněž konalo Technical meeting k projektu CesR. Členové projednali své poznatky ze studijního pobytu v Irsku a probrali společné problémy a příložitosti, které byly identifikovány k danému datu na základě vstupní analýzy regionu každého partnera.

Partneři projektu CesR během studíjního pobytu byli ubytováni v hotelu Vienna Woods (www.viennawoodshotel.com) a měli rovněž možnost se seznámit s chodem samozásobovacích domků, které jsou hotelem provozovány. Michael Magner, hostitel v hotelu Vienna Woods, předal při odjezdu každému z partnerů koš vybraných irských potravinových produktů na cestu domů.

Studijní návštěva: Gozo, Malta

Posted .

CesR minibus

Studijní výlet na Gozo

Partneři projektu CesR se setkali v období 26. až 29. června na ostrově Gozo, který je druhým největším ostrovem Malty; účelem cesty bylo získat poznatky o některých zajímavých formách podnikání na venkově.

Idea projektu CesR se ve skutečnosti na ostrově Gozo zrodila; vznikla v okamžiku, kdy se vedoucí partner setkal s produkty společnosti Baron Group Malta. Důvodem studijní cesty na Gozo bylo, aby se všichni partneři projektu CesR s těmito pozitivními iniciativami podrobněji seznámili.

CesR partners and Baron Group Malta

Partneři projektu CesR a pracovníci společnosti Baron Group Malta

Proběhlo několik setkání s klíčovými zainteresovanými osobami:

–          Pan Brian Meilak, provozní manažer, Baron Group Ltd. (http://www.barongroupmalta.com/)

–          Pan Paul Scicluna, generální ředitel, Gozo Farmhouses Ltd. (http://www.gozofarmhouses.com/)

–          Pan Manuel Tabone, ředitel pro rozvoj turismu a ekonomiky, Ministerstvo pro Gozo (www.visitgozo.com)

–          Pan Anthony Zammit, ředitel pro regionální a ekologický rozvoj ostrova Gozo, Ministerstvo pro Gozo (www.ecogozo.com)

–          Pan Joe Muscat, generální ředitel, Asociace cestovního ruchu ostrova Gozo (www.islandofgozo.org)

Tato setkání umožnila partnerům lépe pochopit obchodní model samozásobovacích ubytovacích zařízeních se zahrnutými interními službami a la carte (tj. na základě seznamu dostupných přidružených služeb).

Rozvoj takových modelů podnikání v regionech CesR představuje velmi vysoký potenciál vzhledem k tvorbě pracovních míst. Jedním z dalších úkolů partnerství v rámci projektu CesR je analyzovat možnosti jeho aplikace v různých zemích s rozdílnou legislativou.

Tento studijní výlet byl rovněž příležitostí pro uspořádání porady řídicího výboru projektu.

Steering Committee meeting

Porada řídicího výboru

Úvodní setkání v Clermont-Ferrand

Posted .

Úvodní setkání – doprovázený veřejnou konferencí – proběhl v Clermont-Ferrand (Francie) dne 7. března.

Účastníky přivítal a konferenci zahájil pan René Souchon, prezident regionální rady Auvergne.

Mr René Souchon

Pan René Souchon, prezident regionální rady Auvergne

Poté paní Marie-José Bernard, z národního kontaktního místa programu Interregn IVC, představila pořad jednání a uvedla podrobnosti a vysvětlení týkající se výsledků prvních projektových výzev v rámci tohoto programu.

Paní Charlotte Legrand, projektová manažerka regionální rady Auvergne, informovala publikum o dalších akcích v regionu Auvergne, a to z hlediska evropské spolupráce při zvláštním zaměření na projekty RTF a IMMODI.

Druhá část konference byla věnována vlastnímu projektu CesR. Pan Thomas Ducloutrier, projektový manažer Rady pro rozvoj cestovního ruchu regionu Auvergne, vedoucího partnera projektu, prezentoval cíle projektu CesR, jakož i plánované aktivity a očekávané výsledky.

Poté všichni partneři představili své regiony a organizace, vysvětlili problémy, kterým jejich regiony čelí, a význam projektu CesR vzhledem k příslušné problematice rozvoje:

 • Pan Karel Hošek, Olomoucký region (Česká republika)
 • Pan Marek Wieckowski, Polská akademie věd (Polsko)
 • Paní Filio Kyriacou, Troodos Development Company (Kypr)
 • Paní Trinidad Manrique de Lara Vílchez, Diputación de Granada (Španělsko)
 • Pan Janis Aprans, Lotyšská univerzita, Středisko pro evropská a přechodná studia (Lotyšsko)
 • Pan Daniel Ulčar, Regionální rozvojová agentura Mura (Slovinsko)
 • Pan Louis Duffy, Regionální rada Cork county (Irsko)

Pan André Chapaveire, zástupce prezidenta Rady pro rozvoj cestovního ruchu regionu Auvergne, setkání uzavřel; požádal všechny účastníky, aby se na projektu aktivně podíleli až do jeho ukončení a závěrečné konference, která se bude opět konat v Clermont-Ferrand, a to v posledních měsících roku 2014.

Cesr Partners - group Picture

Partneři projektu CesR