O projektu CesR

Cíle a zaměření projektu

Život na venkově je spojen s lepším životním prostředím, sociálními vztahy či bezpečím. Na druhou stranu jsou pro život a podnikání na venkově vlastní horší socio-ekonomické podmínky, než jaké svým obyvatelům poskytují města. Stárnutí populace, nezaměstnanost, nedostatečná infrastruktura, nedostupnost služeb jsou hlavními problémy spojené s nižší úrovní kvality života na venkově. Proto je obvyklým a důležitým úkolem regionálních veřejných institucí přispívat k omezování těchto rozdílů pomocí podpory venkovských oblastí.

Cílem projektu CesR je identifkovat dobré zkušenosti s nástroji regionální politiky, které mají pozitivní dopad na zaměstnanost na venkově v oblasti cestovního ruchu a jiných sektorů podnikání. Dalším cílem je přenést mezi partnery tyto nástroje regionální politiky podporující tvorbu, rozšíření či alespoň zachování pracovních příležitostí v sektoru služeb na venkově.

Pro venkov je vlastní unikátní kulturní a přírodní dědictví umožňující rozvoj cestovního ruchu. Podnikání v oblasti cestovního ruchu je jednou z mála možností, která přináší venkovu ekonomický rozvoj a zaměstnanost, a zároveň je udržitelným způsobem hospodaření, které nenarušuje kulturní a přírodní dědictví daného venkovského regionu. Specifikem cestovního ruchu ve venkovských oblastech je poskytování ubytování bez následných služeb (self-catering accommodation). Tento sektor cestovního ruchu skýtá významné možnosti rozvoje přidružených služeb mající významný dopad na zaměstnanost, což dokazují pozitivní zkušenosti na ostrově Malta.

Aby nalezená a získaná dobrá praxe mohla být úspěšně uplatněna v jednotlivých partnerských regionech,  je nezbytné zapojit do tohoto procesu představitele jak regionální tak i lokální úrovně, proto je součástí projektu i několik místních workshopů, kterých by se měli účastnit představitelé místní veřejné správy a podnikatelů.

Klíčové aktivity projektu:

  • Řízení projektu a spolupráce partnerů při výměně zkušeností a identifikaci osvědčených postupů
  • Interakce a informování místních a regionálních aktérů rozvoje venkova a podpory podnikání v rámci společných workshopů.
  • Vytvoření příručky shrnující doporučení pro regionální a místní veřejnou politiku, která vycházejí z identifikovaných osvědčených postupů a výsledků workshopů
  • Zlepšení veřejné politiky v každém partnerském regionu
  • Zvyšování povědomí o potřebě inovativního pojetí veřejných politik pro oblast rozvoje venkova a podnikání, s cílem posílit atraktivitu a konkurenceschopnost venkovských oblastí.

 

Hôtel Régis et Jacques Marcon : panorama ouvert sur les monts du Velay

Service by the pool (Auvergne Regional Tourism Development Board – Soissons Pierre)