Sociální družstvo HAVEN v obci Raciechowice (Polsko): efektivní spolupráce mezi institucemi veřejné správy

Posted .

Sociální družstvo Haven bylo v rámci projektu CesR za jeden z příkladů úspěšného řízení lidských zdrojů na venkově. Toto družstvo nabízí celou řadu aktivit v okrese Myslenice (s populací cca 123 tis. obyvatel a rozlohou téměř 700 km²), což je venkovská oblast na jihu Polska v Malopolském vojvodství. Mezi hlavní činnosti družstva patří poskytování cateringových služeb, údržby či denního úklidu ve třech lokálních školách v obci Raciechowice. Družstvo zároveň nabízí cateringové služby i místním obyvatelům a zaměstnancům místních firem, zajišťuje také cateringové služby na nejrůznějších schůzkách, konferencích a dalších akcích. Členové družstva (zaměstnanci) také provozují penzion (s dvaceti lůžky), s kuchyní a velkým konferenčním sálem. Zároveň se podílí na kulturním životě v regionu, a to především prostřednictvím udržování místních tradic.

Guesthouse in Kwapinka village

Penzion ve vesnici Kwapinka

V roce 2011 se samospráva setkala s problémy při financování provozu kuchyní v místních školách, které byly hrozbou pro budoucí propouštění (až 18 osob). Mezi tyto ohrožené patřili zejména místní kuchařky, které by vzhledem ke svému úzkému zaměření činností jen s obtížemi nalezly nové zaměstnání. V některých případech to také byli jediné výdělečně činné osoby v celých rodinách. Pro obec se zhruba šesti tisíci stálými obyvateli by tak toto propouštění znamenalo nejen navýšené náklady na nezaměstnané, ale také pokles počtu plátců daně.

Podle celostátní legisllativy, místní samosprávy nemohou být nositeli jakékoli výdělečné komerční činnosti. Namísto dosavadního outsourcování nejrůznějších služeb pro veřejný sector (což by bylo jistě jednodušší řešení) se místní autority rozhodly založit sociální družstvo. K myšlence se přidali take dobrovolní hasiči z obce Kwapinka a dohromady tak vytvořili sociální družstvo, díky němuž byla pracovní místa nejen zachována, ale jejich počet byl dokonce navýšen. Mimo jiné také v souvislosti s provozem penzionu.

Právě tato veřejně-soukromá iniciativa od roku 2012 umožňuje dětem z tří místních škol stravovat se tradičními místními pokrmy dodávanými přímo zaměstnanci sociálního družstva. Každodenně je připravováno více než 400 jídel. Jídla jsou také doručována zaměstnancům místních společností, stejně tak jako místním obyvatelům (hlavně vyššího věku). Družstvo také využívá speciálně upraveného vozidla pro rozvoj jídla. Služeb družstva může navíc využít kterýkoli pořadatel akcí v daném region. Například cateringové služby bývají často objednávány v souvislosti se soukromými akcemi atd. Zaměstnanci družstva dale poskytují údržbu a úklid všech tří místních škol.

Catering products of Social Cooperative “Haven”

Cateringové produkty sociálního družstva HAVEN

Sociální družstvo  Haven v současnosti zaměstnává 18 zaměstnanců na plný úvazek a dalších šest na jednotlivé úkoly. Všichni tito zaměstnanci mají příležitost návratu na běžný trh práce. Další důležitou aktivitou družstva je realizace kulturních aktivit, která je důležitá nejen z hlediska samotných akcí, ale take z důvodu pěstování dobrých vztahů s místními obyvateli. Dalším významem je zpětné začlenění zaměstnanců družstva do života region. Praktická spolupráce vypadá tak, že členové dobrovolného sboru hasičů pomáhají zaměstnancům družstva s úklidem, stěhování, sběrem odpadu a dalších potřebných pracech, zatímco zaměstnanci družstva pomáhají hasičům s přípravou jejich akcí a oslav.

Od srpna 2012 sociální družstvo také provozuje pension ve vesnici Kwapinka, který je umístěn v budově bývalé školy. Penzion má k dispozidi pět pokojů pro hosty s vlastním příslušenstvím, a to včetně koupelny, vybavené kuchyně a konferenční místnosti s veškerým technickým vybavením. Přímo v sousedství budovy je umístěno multifunkční hřiště pro děti i dospělé. Turisté si mohou vybrat mezi všemi druhy stravování – od vlastního až po plnou penzi. Zaměstnanci družstva jsou schopni zorganizovat turistům kompletní prohlídku okolí i s místním výkladem. V letních měsících tak podíl tržeb družstva z cestovního ruchu dosahuje až 30 %.

Catering products of Social Cooperative “Haven”

Cateringové produkty sociálního družstva Haven

Na úplném počátku sociálního družstva bylo využito fondů Agentury na podporu rozvoje sociálních družstev (project INES), které pomohly především s nastartováním celé iniciativy, a to včetně založení a registrace družstva či vzdělávání zaměstnanců. Následovaly dotační tituly Regionálního centra sociální politiky v Krakově (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie), které byly využity na rekonstrukci penzionu a vybavení nábytkem. Celá řada dotačních titulů pak byla využita v souvislosti zaměstnávání jednotlivých osob jakkoli znevýhodněných na trhu práce (například nad 45 let atd.).

Room in the guesthouse

Jeden z pokojů v penzionu

Během posledních tří let je pokrok sociálního družstva zcela zřetelný. Počet objednávaných jídel je stabilní a stale vykazuje rostoucí trend, což ukazuje, že spotřebitelé jsou s nabízenými službami I jídlem velmi spokojení. Po vytvoření družstva také vzniklo několik dalších pracovních příležitostí. Stejně tak narůstá i počet přijíždějících turistů. V blízké budoucnosti sociální družstvo plánuje rozšíření svých služeb také do okolních regionů.

Tento příklad velmi dobře dokládá vzájemnou zastupitelnost turistických ubytovacích služeb a pečovatelských služeb na venkově, neboť oba typy služeb vyžadují stejné dovednosti a mohou je nabízet titíž lidé. Takováto spolupráce má následující výhody:

 • Poskytuje výhody velkému počtu místních obyvatel
 • Vytváří nová pracovní místa
 • Reintegruje nezaměstnané na trhu práce
 • Pomáhá přežití místních tradic
 • Zvyšuje ekonomickou aktivitu v region
 • Podporuje turismus a rozvoj oblasti
 • Je zdrojem příjmu pro neziskové organizace
Meeting of the CesR project partners with the Mayor of Raciechowice in the guesthouse’s conference room, June 2014

Setkání partnerů projektu CesR se starostou obce Raciechowice, Červen 2014

Pro úspěšný přenos této praxe do dalších regionů je nutno splnit několik základních podmínek:

 • sociální družstva musí být zakotvena v národní legislative
 • musí mít podporu místních samospráv
 • důvěra mezi partnery
 • lokální porozumění pro činnosti družstva
 • vícezdrojové financování, minimálně v začátcích iniciativy
 • flexibilitu pracovníků (kteří musí být schopni vykonávat širokou škálu činností)