Akce pořádané v rámci projektu CesR ve Slovinsku

Posted .

Ve druhém týdnu dubna 2014 navštívili partneři projektu Slovinsko, kde byl připraven obvyklý program pro návštěvníky partnerského regionu – jeho součástí byla konference, studijní cesta, jakož i zasedání řídícího výboru a technické jednání.

Mezinárodní konference

První den návštěvy (8. dubna) proběhla mezinárodní konference, která byla organizována v městě Moravske Toplice pod názvem „Zaměstnanost v sektoru služeb – příležitost pro rozvoj venkovských oblastí” a s cílem prezentovat potenciál pro vytváření pracovních míst prostřednictvím rozvoje sektoru služeb ve venkovských oblastech. K úspěchu této akce přispělo 97 účastníků z celé země, zejména z oblastí rozvoje venkova, cestovního ruchu a sociálního podnikání, a dále delegáti z partnerských regionů.

Po úvodním proslovu pana Gönce z Regionální rozvojové agentury Mura a pana Glavače, starosty obce Moravske Toplice, se slova ujal pan Ducloutrier z Regionálního výboru pro rozvoj cestovního ruchu v Auvergne a v roli vedoucího partnera představil projekt CesR. Pan Ducloutrier, který je rovněž projektovým manažerem CesR, uvedl 2 zajímavé příklady sdílení pracovních pozic z Auvergne ve Francii, a to GE2A Group of Employers (Skupina zaměstnavatelů GE2A), neziskové sdružení najímající pracovníky pro své členy, a Exceltio Job Share Company (Společnost pro sdílení pracovních pozic Exceltio), firmu zajišťující kvalifikované pracovníky pro podniky, které nemohou provádět nábor samy z důvodu své omezené velikosti či prostředků.

Paní Pak ze Slovinské veřejné agentury pro podporu podnikání, inovací, rozvoje, investic a cestovního ruchu pak podrobně popsala rozvoj a propagační podporu slovinského cestovního ruchu, zatímco pan Gönc přiblížil situaci v regionu Pomurje.

Další série přednášek byla věnována sociálnímu podnikání. Pan Slapnik ze Slovinského fóra sociálního podnikání představil legislativní rámec a možnosti sociálního podnikání ve Slovinsku, pan Buda z Institutu slovinské domácí pohostinnosti prezentoval iniciativy týkající se integrace malých poskytovatelů cestovního ruchu do místních družstev cestovního ruchu, a paní Kovačič z družstva Konjice popsala osvědčenou praxi místní soběstačnosti založené na místní produkci potravin.

Primář Majič, praktický lékař a specialista v oboru kardiologie, pověřený organizací Sava Tourism rozvojem odvětví zdravotní turistiky, informoval fórum o perspektivách rozvoje zdravotní turistiky ve Slovinsku.

Hlavní část konference byla věnována projektovým výsledkům a zjištěním; následující odborníci (zástupci partnerů projektu) popisovali osvědčené postupy, které byly identifikovány v rámci projektu v jejich partnerských regionech:

– Pan Večeř, pracovník Krajského úřadu Olomouckého kraje, představil vysoce úspěšný místní systém značkování produktů,

– Dr. Górczyńská z Polské akademie věd prezentovala společnost Biebrza Eco Travel, cestovní agenturu, která je motorem zaměstnanosti a rozvoje cestovního ruchu v mokřadní oblasti Biebrza,

– Pan Theodotou, zástupce Troodos Development Company z Kypru, se zaměřil na projekt Casale Panayiotis, který představuje inovativní přístup v oblasti společného řízení různých ubytovacích zařízení,

– Pan Oliver Berta, pracovník Krajské rady provincie Granada ve Španělsku, představil dobrou praxi Caves of TioTobas – příklad projektu integrujícího kulturní turistiku, volný čas a ekoturistiku,

– Dr. Zeibote z Lotyšské univerzity prezentoval projekt Gauja National Park Tourism Cluster, který pomáhá rozvíjet potenciál pro inovace a tím zvyšovat obchodní aktivity v regionu,

– Paní Carroll, členka Rady hrabství Cork v Irsku, popsala projekt Ballymaloe Country House – příklad udržitelného přístupu k zemědělství, potravinové turistice a ubytování s vlastním stravováním.

CesR Conference in Moravske Toplice

Konference v obci Moravske Toplice, 8. dubna 2014

Všechny prezentace přednesené na konferenci jsou k dispozici na webové adrese: http://web.rra-mura.com/page.aspx?top=5&sub=183&rd=187&title=CESR&rdm=NOVICE IN DOGODKI

 

Poznávání Slovinska: studijní návštěvy

Po konferenci CesR proběhly studijní návštěvy organizované hostícím partnerem, tj. Regionální rozvojovou agenturou Mura. V průběhu těchto studijních návštěv měli partneři projektu možnost poznat některé konkrétní příklady osvědčených postupů v oblasti rozvoje venkova s důrazem na rozvoj služeb v oblasti cestovního ruchu a sociálního podnikání.

První den navštívili partneři region Pomurje. Zde se nejprve zúčastnili prezentace zdravotních a wellness služeb v lázeňském středisku Terme 3000. Další návštěva směřovala do společnosti  Ocean orchids v obci Dobrovnik s tropickou zahradou, která je příkladem diverzifikace primární ekonomické aktivity při využití geotermálního potenciálu oblasti pro cestovní ruch. Družstvo Pomelaj v obci Mala Polana představuje jádro venkovského rozvoje; rozvíjí společensko-korporativní formy (kulturu) u venkovského obyvatelstva, zejména u zranitelných cílových skupin, a to v segmentu činností, které jsou tradičně spojeny s venkovem (místní řemesla, kulinářské tradice atd.). Partneři projektu nakonec navštívili podnik Kodila poblíž obce Murska Sobota, kde se vyrábí tradiční produkt – šunka Prekmurje; byla zde rovněž prezentována obchodní značka The Scent of Prekmurje, která zahrnuje řadu kvalitních potravinářských výrobků od různých výrobců a která byla zavedena s cílem integrovat možnosti regionu v segmentech kvalitních potravin a tradiční gastronomie.

Cooperative Pomelaj and traditional ham producer Kodila

Partneři projektu při návštěvě Družstva Pomelaj a podniku Kodila, tradičního výrobce šunky, 8. dubna 2014

Příští den navštívili druhou destinaci, region Posavje. První návštěva v tomto regionu proběhla v obci Bizeljsko, kde byli seznámeni s turistickým ruchem v repnicích (turistika v tuřínových jeskyních). Repnice, místní zvláštnost, jsou jeskyně vyhloubené v křemenné skále, které byly omývány Panonským mořem a které dostaly jméno podle tuřínu (repa), protože místní obyvatelé v nich skladovali tuřín a jiné polní plodiny. Dnes jsou tyto písečné jeskyně součástí původního, historického, etnologického a kulturního dědictví tohoto regionu a staly se jednou z jeho největších zajímavostí. Další návštěva a prezentace proběhla ve Sdružení poskytovatelů turistických služeb v obci Zidanice (turistika ve viničních domcích). Tato obchodní organizace je družstvem, zatímco viniční domky jsou jedinečnou zajímavostí vinařské oblasti Posavje a představují autentická a skutečná turistická zařízení. Na závěr návštěvy tohoto regionu proběhly 2 další návštěvy – první z nich se konala ve vinařském a turistickém podniku Istenič, kde se účastníci seznámili s jeho historií, filozofií, výrobou sektů, šumivých vín a balzámového octa, jakož i s rozvojem vinařské turistiky se samozásobitelským ubytováním; druhá návštěva proběhla ve skanzenu Pleterje, který je muzeem ve volné přírodě a který představuje místní dědictví této odlehlé venkovské oblasti, a to jako významná památka tradičního slovinského stavebnictví dokumentující lidovou architekturu a způsob života v 19. století.

presentation of tourism in repnice and tourism in vineyard cottages

Během prezentace turistiky v tuřínových jeskyních a viničních domcích, 9. dubna 2014

Třetí den studijní cesty začal prezentací Úřadu cestovního ruchu v Bledu (Bled Tourist Board). Partneři byli informováni o výhledech a plánech této destinace z hlediska udržitelného rozvoje cestovního ruchu a souvisejícího potenciálu pro vytváření pracovních míst v sektoru služeb. Poté následovala prezentace Centra kompetence Semenj.si, které zastupuje turistické produkty s rozměrem dědictví. Tato iniciativa propojuje pojmy „kultura“ a „cestovní ruch“ a vytváří novou koncepci kulturní turistiky, která reprezentuje služby cestovního ruchu s důrazem na kulturní obsah.

Poslední návštěvní destinací byl region Notranjsko-Kraška. První návštěva zde proběhla v Institutu pro zachování přírodního a kulturního dědictví Jezerskihram („Jezerní chrám“), kde byla představena jeho historie a filozofie, jakož i aktivity ústavu v oblasti vzdělávání, podpory cestovního ruchu, ochrany přírodního a kulturního dědictví. V tomto ústavu se nachází rovněž muzeum s unikátním modelem jezera Cerknica (největší periodické / nestálé jezero na světě) a bohatý etnologický park. Dále byly prezentovány iniciativy Ekologického střediska Notranjska v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti. Zejména tato nevládní organizace, která působí jako centrum kompetence pro řízení projektů, podnikání, vzdělávání a udržitelný rozvoj venkova, realizuje řadu aktivit a projektů (také v roli vůdčího subjektu slovinské sítě ekologických poradců). Nakonec byli partneři seznámeni s konceptem interpretace přírodního a kulturního dědictví v této destinaci (dědické komunity), s historií a rozvojem mikrodestinace Cerknica, se strategií rozvoje cestovního ruchu v chráněné krajinné oblasti, s formami sdružování poskytovatelů, s koncepcí standardizace poskytovatelů a se situací v oblasti zaměstnanosti v sektoru služeb. Během setkání s místními zástupiteli diskutovali účastníci rovněž o významu dědických komunit jako o nástroji pro zajištění udržitelného rozvoje a o jejich důležitosti pro ochranu kulturního dědictví a vytváření pracovních míst.

Bled Tourist Board and Institute Jezerski hram

Prezentace Úřadu cestovního ruchu v Bledu a Institutu Jezerskihram, 10. dubna 2014